મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું સાતમો માળ, જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ, ભદ્ર, લાલ દરવાજા- પીન- ૩૮૦૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડો. એચ.એમ. જોષી,જિલ્લા આયર્વેદ અઘિકારી,જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ
ફોન નં ૨૫૫૦૬૩૭૫ ઇન્ટર કોમ- ૧૬૪

જિલ્લા / તાલુકાની સંપર્ક માહિતી

અનું. નં.નામહોદો કોડઘર ફોન નં. મોબાઇલ નં.સરનામુ
કચેરીઘર
1ર્ડો.ગીતા એ. કલસારીયામે.ઓ.હો.પે. ખાડીયા79-9426833554બી.એન.લાયબ્રેરી બિલ્ડીંગ, બહુઆની પોળના નાકે, રાયપુર, ખાડીયાસી-૪૯ શિવાનંદ બંગ્લોઝ અન્નપુર્ણા હોટલની પાછળ, જશોદા ચોકડી, અમદાવાદ
2ર્ડો.ગુલરેઝ એસ. કાઝીમે.ઓ. હો.પે. જમાલપુર79-9824656898સ.હો.પે. દવાખાનું,
હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા મેડીકલ સેન્ટર, જમાલપુર, અમદાવાદ
૧, સરદાર સોસાયટી, બહેરામપુરા, અમદાવાદ
3ર્ડો.ચિંતન પી. પંડયામે.ઓ. હો.પે. બાપુનગર79-9825589023સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, બાપુનગર, સીટી, અમદાવાદગુરુકૃપા બિલ્ડીંગ, ગોલ્ડ કોઇન એપાર્ટમેન્ટ, મણિનગર, અમદાવાદ
4ર્ડો.દિલીપ એમ. મોટવાણીમે.ઓ. હો.પે. અસારવા7928649529427954653સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, રૂમ નં. ૯ મણિબેન આયુર્વેદ હોસ્પિટલ સિવિલ હોસ્પિટલ પાછળ, અસારવા, અમદાવાદ૪૯૫/ એ, સરદાર નગર, અમદાવાદ
5ર્ડો.ડેનિસ એમ. શાહમે.ઓ. હો.પે. કાલુપુર-૧
(હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ)
79274392309824517319સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, નરનારાયણ બિલ્ડીંગ, દરજી વાસ સામે, કાલુપુર-૧૩૧/૩૬૯ જીતેન્દ્ર નગર આદર્શ નગરની સામે, નારણ પુરા, અમદાવાદ
6ર્ડો. જીગ્નેશ જે. દોશીમે.ઓ. હો.પે. મણિનગર
(હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ)
79267500529825098453સ.હો.પે. દવાખાનું, મણિનગર, વલ્લ્ભાચાર્ય ચોક, મણિનગર, અમદાવાદઆઇ/૧૪ સેટેલાઇટ પાર્ક, સ્ટાર બઝાર પાછળ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫
7ર્ડો.દર્શિની આર. પટેલમે.ઓ. હો.પે.
નવા વાડજ
79-9624988968સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, મ્યુ. સ્કુલ કંમ્પાઉન્ડ, બાલભવન, નવા વાડજ, અમદાવાદસી-૫૦૧ પરીશ્રમ ફલેટ, અંકુર ચાર રસ્તા, નારણપુરા અમદાવાદ-૧૩
8ર્ડો.પલ્લવ દેસાઇમે.ઓ. હો.પે. દરિયાપુર
(હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ)
79-9426276825સ.હો.પે. દવાખાનું,
ડી- ૮ કામદાર રાજય વિમા યોજના, દરીયાપુર દરવાજા બહાર, અમદાવાદ
ડી-૮૦૪ રીવર સાઇડ પાર્ક, વાસણા બેરેજ રોડ, વાસણા અમદાવાદ
9ર્ડો. ડી.આર. ક્ષત્રિયમે.ઓ. હો.પે. ગોમતીપુર79-9426878124સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, સમશેરબાઝ જુનુ મસ્તર જુના મ્યુ. કોર્પો. ગોમતીપુર, અમદાવાદ૪૦૩ વિશ્ર્વાસ સીટી ૫, ગોતા ચોકડી પાસે, અમદાવાદ
10ર્ડો.ગીતા એ. કલસારીયા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. હો.પે. વાસણા79-9426833554સ.હો.પે. દવાખાનું, વાસણા, અમદાવાદસી-૪૯ શિવાનંદ બંગ્લોઝ અન્નપુર્ણા હોટલની પાછળ, જશોદા ચોકડી, અમદાવાદ
11ર્ડો.પુર્વી જે. શાહમે.ઓ. હો.પે. નવા નરોડા79-9824531436સ.હો.પે. દવાખાનું, નવા નરોડા, અમદાવાદ૨૯, સર્વમંગલ સોસાયટી, ઘોબી ઘાટ, મહેસાણા
12ડો.અશોક પંડયામે.ઓ. હો.પે. કાલુપુર-૨
(હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ)
79-9428800115સ.હો.પે. દવાખાનું, કાલુપુર-૨, અમદાવાદકે-૧ શિવ કેદાર એપાર્ટમેન્ટ, ચાંદલોડીયા
13ર્ડો.મનીષા બી. નાયકમે.ઓ. હો.પે. ઓગણજ--9428246411સ.હો.પે. દવાખાનું, ઓગણજ, અમદાવાદઇ-૨૦૧ સત્યમ એપાર્ટમેન્ટ, કીર્તિ સાગર ટાવર સામે, જોઘપુર, અમદાવાદ
14ર્ડો.ચિંતન પી. પંડયા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. હો.પે. મોડાસર--9825589023સ.હો.પે. દવાખાનું, મોડાસર તા. સાણંદ જિ. અમદાવાદગુરુકૃપા બિલ્ડીંગ, ગોલ્ડ કોઇન એપાર્ટમેન્ટ, મણિનગર, અમદાવાદ
15ર્ડો. હિરેન ચાવડા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. હો.પે. વટામણ--7878557117સ.હો.પે. દવાખાનું, વટામણ તા. ઘોળકા, જિ. અમદાવાદએ ૫૦૧ મારૂતી ટાવર, શિવરંજની ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ
16ર્ડો.હિરેન ચાવડામે.ઓ. હો.પે. વિસલપુર-28309627878557117સ.હો.પે. દવાખાનું, વિસલપુર, ત. દસ્ક્રોઇ,
જિ. અમદાવાદ
એ ૫૦૧ મારૂતી ટાવર, શિવરંજની ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ
17ર્ડો.દિલીપ એમ. મોટવાણી(ઇ.ચા.) મે.ઓ. હો.પે. કુમરખાણ--9427954653સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, કુમરખાણ,
તા. સાણંદ,
જિ. અમદાવાદ
૪૯૫/ એ, સરદાર નગર, અમદાવાદ
18ર્ડો.હીરેન ચાવડા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. મિંગલપુર--7878557117સ.હો.પે. દવાખાનું મિંગલપુર તા.ઘોલેરા જિ.અમદાવાદએ ૫૦૧ મારૂતી ટાવર, શિવરંજની ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ
19ડો.મનિષા નાયકમે.ઓ.સિવિલ હોસ્પિટલ, સોલા અમદાવાદ--9428246411સિવિલ હોસ્પિટલ, સોલા અમદાવાદઇ-૨૦૧ સત્યમ એપાર્ટમેન્ટ, કીર્તિ સાગર ટાવર સામે, જોઘપુર, અમદાવાદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024863