મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું સાતમો માળ, જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ, ભદ્ર, લાલ દરવાજા- પીન- ૩૮૦૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડો. એચ.એમ. જોષી,જિલ્લા આયર્વેદ અઘિકારી,જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ
ફોન નં ૨૫૫૦૬૩૭૫ ઇન્ટર કોમ- ૧૬૪

જિલ્લા / તાલુકાની સંપર્ક માહિતી

અનું. નં.નામહોદો કોડઘર ફોન નં. મોબાઇલ નં.સરનામુ
કચેરીઘર
ર્ડો.ગીતા એ. કલસારીયામે.ઓ.હો.પે. ખાડીયા ૭૯-૯૪૨૬૮૩૩૫૫૪બી.એન.લાયબ્રેરી બિલ્ડીંગ, બહુઆની પોળના નાકે, રાયપુર, ખાડીયાસી-૪૯ શિવાનંદ બંગ્લોઝ અન્નપુર્ણા હોટલની પાછળ, જશોદા ચોકડી, અમદાવાદ
ર્ડો.ગુલરેઝ એસ. કાઝી મે.ઓ. હો.પે. જમાલપુર ૭૯-૯૮૨૪૬૫૬૮૯૮સ.હો.પે. દવાખાનું,
હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા મેડીકલ સેન્ટર, જમાલપુર, અમદાવાદ
૧, સરદાર સોસાયટી, બહેરામપુરા, અમદાવાદ
ર્ડો.ચિંતન પી. પંડયા મે.ઓ. હો.પે. બાપુનગર ૭૯-૯૮૨૫૫૮૯૦૨૩સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, બાપુનગર, સીટી, અમદાવાદ ગુરુકૃપા બિલ્ડીંગ, ગોલ્ડ કોઇન એપાર્ટમેન્ટ, મણિનગર, અમદાવાદ
ર્ડો.દિલીપ એમ. મોટવાણી મે.ઓ. હો.પે. અસારવા ૭૯૨૮૬૪૯૫૨૯૪૨૭૯૫૪૬૫૩સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, રૂમ નં. ૯ મણિબેન આયુર્વેદ હોસ્પિટલ સિવિલ હોસ્પિટલ પાછળ, અસારવા, અમદાવાદ૪૯૫/ એ, સરદાર નગર, અમદાવાદ
ર્ડો.ડેનિસ એમ. શાહમે.ઓ. હો.પે. કાલુપુર-૧
(હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ)
૭૯૨૭૪૩૯૨૩૦૯૮૨૪૫૧૭૩૧૯સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, નરનારાયણ બિલ્ડીંગ, દરજી વાસ સામે, કાલુપુર-૧૩૧/૩૬૯ જીતેન્દ્ર નગર આદર્શ નગરની સામે, નારણ પુરા, અમદાવાદ
ર્ડો. જીગ્નેશ જે. દોશીમે.ઓ. હો.પે. મણિનગર
(હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ)
૭૯૨૬૭૫૦૦૫૨૯૮૨૫૦૯૮૪૫૩સ.હો.પે. દવાખાનું, મણિનગર, વલ્લ્ભાચાર્ય ચોક, મણિનગર, અમદાવાદ આઇ/૧૪ સેટેલાઇટ પાર્ક, સ્ટાર બઝાર પાછળ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫
ર્ડો.દર્શિની આર. પટેલમે.ઓ. હો.પે.
નવા વાડજ
૭૯-0૯૬૨૪૯૮૮૯૬૮સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, મ્યુ. સ્કુલ કંમ્પાઉન્ડ, બાલભવન, નવા વાડજ, અમદાવાદસી-૫૦૧ પરીશ્રમ ફલેટ, અંકુર ચાર રસ્તા, નારણપુરા અમદાવાદ-૧૩
ર્ડો.પલ્લવ દેસાઇમે.ઓ. હો.પે. દરિયાપુર
(હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ)
૭૯
૯૪૨૬૨૭૬૮૨૫સ.હો.પે. દવાખાનું,
ડી- ૮ કામદાર રાજય વિમા યોજના, દરીયાપુર દરવાજા બહાર, અમદાવાદ
ડી-૮૦૪ રીવર સાઇડ પાર્ક, વાસણા બેરેજ રોડ, વાસણા અમદાવાદ
ર્ડો. ડી.આર. ક્ષત્રિયમે.ઓ. હો.પે. ગોમતીપુર ૭૯
૯૪૨૬૮૭૮૧૨૪સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, સમશેરબાઝ જુનુ મસ્તર જુના મ્યુ. કોર્પો. ગોમતીપુર, અમદાવાદ૪૦૩ વિશ્ર્વાસ સીટી ૫, ગોતા ચોકડી પાસે, અમદાવાદ
૧૦ર્ડો.વાય.આર. બક્ષી મે.ઓ. હો.પે. વાસણા૭૯
૯૮૨૫૪૨૪૬૭૩સ.હો.પે. દવાખાનું, વાસણા, અમદાવાદવિનસ એપાર્ટમેન્ટ, વેજલપુર, અમદાવાદ
૧૧ર્ડો.પુર્વી જે. શાહ મે.ઓ. હો.પે. નવા નરોડા૭૯
૯૮૨૪૫૩૧૪૩૬સ.હો.પે. દવાખાનું, નવા નરોડા, અમદાવાદ ૨૯, સર્વમંગલ સોસાયટી, ઘોબી ઘાટ, મહેસાણા
૧૨ડો.અશોક પંડયામે.ઓ. હો.પે. કાલુપુર-૨
(હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ)
૭૯
૯૪૨૮૮૦૦૧૧૫સ.હો.પે. દવાખાનું, કાલુપુર-૨, અમદાવાદ કે-૧ શિવ કેદાર એપાર્ટમેન્ટ, ચાંદલોડીયા
૧૩ર્ડો.મનીષા બી. નાયકમે.ઓ. હો.પે. ઓગણજ-
૯૪૨૮૨૪૬૪૧૧સ.હો.પે. દવાખાનું, ઓગણજ, અમદાવાદ ઇ-૨૦૧ સત્યમ એપાર્ટમેન્ટ, કીર્તિ સાગર ટાવર સામે, જોઘપુર, અમદાવાદ
૧૪ર્ડો.ચિંતન પી. પંડયા (ઇ.ચા.) મે.ઓ. હો.પે. મોડાસર-
૯૮૨૫૫૮૯૦૨૩સ.હો.પે. દવાખાનું, મોડાસર તા. સાણંદ જિ. અમદાવાદ ગુરુકૃપા બિલ્ડીંગ, ગોલ્ડ કોઇન એપાર્ટમેન્ટ, મણિનગર, અમદાવાદ
૧૫ર્ડો. હિરેન ચાવડા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. હો.પે. વટામણ-
૭૮૭૮૫૫૭૧૧૭સ.હો.પે. દવાખાનું, વટામણ તા. ઘોળકા, જિ. અમદાવાદ એ ૫૦૧ મારૂતી ટાવર, શિવરંજની ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ
૧૬ર્ડો.હિરેન ચાવડામે.ઓ. હો.પે. વિસલપુર-૨૮૩૦૯૬૨૭૮૭૮૫૫૭૧૧૭સ.હો.પે. દવાખાનું, વિસલપુર, ત. દસ્ક્રોઇ,
જિ. અમદાવાદ
એ ૫૦૧ મારૂતી ટાવર, શિવરંજની ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ
૧૭ર્ડો.દિલીપ એમ. મોટવાણી(ઇ.ચા.) મે.ઓ. હો.પે. કુમરખાણ-
૯૪૨૭૯૫૪૬૫૩સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, કુમરખાણ,
તા. સાણંદ,
જિ. અમદાવાદ
૪૯૫/ એ, સરદાર નગર, અમદાવાદ
૧૮ર્ડો.હીરેન ચાવડા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. મિંગલપુર-
૭૮૭૮૫૫૭૧૧૭સ.હો.પે. દવાખાનું મિંગલપુર તા.ઘોલેરા જિ.અમદાવાદ એ ૫૦૧ મારૂતી ટાવર, શિવરંજની ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ
૧૯---
-સિવિલ હોસ્પિટલ, સોલા અમદાવાદ-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 17/2/2018

વપરાશકર્તાઓ : 853020