મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું સાતમોમાળ, જિલ્લા પંચયાત અમદાવાદ, ભદ્ર, લાલદરવાજા.પીનઃ ૩૮૦૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડૉ. એચ. એમ. જોષી
જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી, જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ.
ફોન નં૨૫૫૦૬૩૭૫ ઇન્ટર કોમ નંબર: ૧૬૪

જિલ્લા / તાલુકાની સંપર્ક માહિતી

અનું. નં.નામહોદો કોડઘર ફોન નં. મોબાઇલ નં.સરનામુ
કચેરી
સરનામુ
ઘર
ર્ડો. ગીતા એ. કલસારીયામે.ઓ.હો.પે, ખાડીયા૭૯-૯૪૨૬૮૩૩૫૫૪બી.એન.લાયબ્રેરી બિલ્ડીંગ, બહુઆની પોળના નાકે, રાયપુર, ખાડીયાસી-૪૯ શિવાનંદ બંગ્લોઝ અન્નપુર્ણા હોટલની પાછળ, જશોદા ચોકડી, અમદાવાદ
ર્ડો. ગુલરેઝ એસ. કાઝીમે.ઓ. હો.પે. જમાલપુર૭૯-૯૮૨૪૬૫૬૮૯૮સ.હો.પે. દવાખાનું,
હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા મેડીકલ સેન્ટર, જમાલપુર, અમદાવાદ
૧, સરદાર સોસાયટી, બહેરામપુરા, અમદાવાદ
ર્ડો. ચિંતન પી. પંડયામે.ઓ. હો.પે. બાપુનગર૭૯-૯૮૨૫૫૮૯૦૨૩સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, બાપુનગર, સીટી, અમદાવાદગુરુકૃપા બિલ્ડીંગ, ગોલ્ડ કોઇન એપાર્ટમેન્ટ, મણિનગર, અમદાવાદ
ર્ડો. દિલીપ એમ. મોટવાણીમે.ઓ. હો.પે. અસારવા૭૯૨૮૬૪૯૫૨૯૪૨૭૯૫૪૬૫૩સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, રૂમ નં. ૯ મણિબેન આયુર્વેદ હોશ્પિટલ, સિવિલ હોશ્પિટલ પાછળ, અસારવા, અમદાવાદ૪૯૫/ એ, સરદાર નગર, અમદાવાદ
ર્ડો. ડેનિસ એમ. શાહમાન. મે.ઓ. હો.પે. કાલુપુર-૧૭૯૨૭૪૩૯૨૩૦૯૮૨૪૫૧૭૩૧૯સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, નરનારાયણ બિલ્ડીંગ, દરજી વાસ સામે, કાલુપુર-૧૩૧/૩૬૯ જીતેન્દ્ર નગર આદર્શ નગરની સામે, નારણ પુરા, અમદાવાદ
ર્ડો. જીગ્નેશ જે. દોશીમાન. મે.ઓ. હો.પે. મણિનગર૭૯૨૬૭૫૦૦૫૨૯૮૨૫૦૯૮૪૫૩સ.હો.પે. દવાખાનું, મણિનગર, વલ્લ્ભાચાર્ય ચોક, મણિનગર, અમદાવાદઆઇ/૧૪ સેટેલાઇટ પાર્ક, સ્ટાર બઝાર પાછળ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫
ર્ડો. પૂર્વી જે. શાહમાન. મે.ઓ. હો.પે. નવા વાડજ૭૯-૯૮૨૪૫૩૧૪૩૬સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, મ્યુ. સ્કુલ કંમ્પાઉન્ડ, બાલભવન, નવા વાડજ, અમદાવાદ૨૯, સર્વમંગલ સોસાયટી, ઘોબી ઘાટ, મહેસાણા
ર્ડો. પલ્લવ દેસાઇમાન. મે.ઓ. હો.પે. દરિયાપુર૭૯-૯૪૨૬૨૭૬૮૨૫સ.હો.પે. દવાખાનું,
ડી- ૮ કામદાર રાજય વિમા યોજના, દરીયાપુર દરવાજા બહાર, અમદાવાદ
-
ર્ડો. ડી.આર.ક્ષત્રિયમે.ઓ. હો.પે. ગોમતીપુર૭૯-૯૪૨૬૮૭૮૧૨૪સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, સમશેરબાઝ જુનુ મસ્તર જુના મ્યુ. કોર્પો. ગોમતીપુર, અમદાવાદ૪૦૩ વિશ્ર્વાસ સીટી ૫, ગોતા ચોકડી પાસે, અમદાવાદ
૧૦ર્ડો. વાય.આર. બક્ષીમે.ઓ. હો.પે. વાસણા૭૯-૯૮૨૫૪૨૪૬૭૩સ.હો.પે. દવાખાનું, વાસણા, અમદાવાદવિનસ એપાર્ટમેન્ટ, વેજલપુર, અમદાવાદ
૧૧ર્ડો. પી.એલ. પંડયામે.ઓ. હો.પે. નવા નરોડા૭૯-૯૦૨૫૧૯૦૪૭૩સ.હો.પે. દવાખાનું, નવા નરોડા, અમદાવાદ-
૧૨ર્ડો. મનીષા બી. નાયકમે.ઓ. હો.પે. ઓગણજ૭૯-૯૪૨૮૨૪૬૪૧૧સ.હો.પે. દવાખાનું, ઓગણજ, અમદાવાદઇ-૨૦૧ સત્યમ એપાર્ટમેન્ટ, કીર્તિ સાગર ટાવર સામે, જોઘપુર, અમદાવાદ
૧૩ર્ડો. નિરજ એચ.શાહમે.ઓ. હો.પે. મોડાસર૭૯-૯૪૨૬૨૦૬૧૫૮સ.હો.પે. દવાખાનું, મોડાસર તા. સાણંદ જિ. અમદાવાદ૧૦૧ મુવન એવન્યુ, જીવરાજ હોશ્પિટલ રોડ, વાસણા , અમદાવાદ
૧૪ર્ડો. જયેશ પટેલમે.ઓ. હો.પે. વટામણ૭૯-૯૪૨૭૮૯૫૭૫૬સ.હો.પે. દવાખાનું, વટામણ તા. ઘોળકા, જિ. અમદાવાદસેકટર ૩, ગાંઘીનગર
૧૫ર્ડો. જીગ્નેશ દોશીમાન. મે.ઓ. હો.પે. વિસલપુર ઇં.ચા.૭૯2830962૯૮૨૫૦૯૮૪૫૩સ.હો.પે. દવાખાનું, વિસલપુર, ત. દસ્ક્રોઇ,
જિ. અમદાવાદ
ડી-૮૧ અરિહંત નગર, નિકોલ રોડ, નરોડા, અમદાવાદ
૧૬અશોક પંડયામાન. મે.ઓ. હો.પે. કાલુપુર-૨૭૯-૯૪૨૮૮૦૦૧૧૫સ.હો.પે. દવાખાનું, કાલુપુર-૨, અમદાવાદકે-૧ શિવ કેદાર એપાર્ટમેન્ટ, ચાંદલોડીયા
૧૭ર્ડો. હિરેન ચાવડામાન. મે.ઓ. હો.પે. કુમરખાણ૭૯-૭૮૭૮૫૫૭૧૧૭સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, કુમરખણ,
તા. સાણંદ,
જિ. અમદાવાદ
એ ૫૦૧ મારૂતી ટાવર, શિવરંજની ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 836663