મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા તબીબી અધિકારીઓ

પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રો તબીબી અધિકારીઓની માહિતી

અ.નં તાલુકાનું નામ અધિકારીઓનુંનામ સરનામુ ધરનો ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર
1 બાવળા ર્ડા. અલ્‍પેશ ગાંગાણી - 9099064100
2 દશ્ક્રોઇ ર્ડા. અલ્‍પેશ બી. પટેલ બી. ૬૦, સી.પી. નગર- ૨ ભુયંગદેવ, ધાટલોડીયા, અમદાવાદ. - 9099064111
3 દેત્રોજ ર્ડા શરદ કુમાર ડી પાલીવાલ મું દેત્રોજ મોટો વાસ તાલુકા- દેત્રોજ જી અમદાવાદ 9727723311 7433974655
4 ધંધુકા ડો.દિનેશ પટેલ ૬,ગ્રીન વ્યુ બંગલોઝ, વોક્સવેગન શો-રૂમ પાસે, શોલા અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ - 9099064578
5 ધોળકા ડો મુનીરા વ્હોરા વ્હોરા સોસાયટી ,તા .ધોળકા જી .અમદાવાદ - 9099064452
6 માંડલ ઇ/ચા. ડો. દિપક પી. પટેલ મુ.કટોસણરોડ, તા.દેત્રોજ, જી.અમદાવાદ - 9099065352
7 સાંણદ ડૉ.સંધ્યાબેન રાઠોડ In/Ch.THO વણકરવાસ, ગાંગડ, તા.સાણંદ. - 9099064088
8 વિરમગામ ર્ડા. વિરલ આર વાઘેલા એ-૩૪/૩૫ આલોક બેંગલોઝ, સ્મૃતિ મંદિર પાસે, કેનાલરોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૦ 9099064351 9099064351

 


આગળ જુઓ

 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024869