મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા તબીબી અધિકારીઓ

પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રો તબીબી અધિકારીઓની માહિતી

 
અ.નં  તાલુકાનું નામ  પ્રા.આ.કે.નુ નામ  અધિકારીઓનુંનામ  સરનામુ  ધરનો ફોન નંબર  ફેકસ નંબર  મોબાઇલ નંબર 
દશક્રોઇ  સોલા સીવીલ હોસ્પિટલ દશક્રોઇ બ્લોક  ડૉ.શ્રીમતી શીલાબેન. યોગેશકુમાર પટેલ  એ/૨,પ્રતીક એપાર્ટમેન્ટ, ભઠૃ વાસણારોડ , અમદાવાદ  ૬૬૩૫૦૪૩/  ૨૭૪૬૦૦૩૧ ૯૯૭૪૨૫૧૭૭
સાણંદ  સા.આ.કે. સાણંદ  ડૉ.શ્રીમતી ભાવના જયેશકુમાર પરીખ  ૪૩, નિહારીકા બંગલોજ,હિંમતલાલ પાર્ક સામે, આઝાદ સોસા.પાસે, આંબાવાડી અમદાવાદ-૧૫  ૨૬૭૬૦૬૭૯/  ૯૫૨૭૧૭ ૨૨૨૦૭૨  ૯૯૭૪૨૫૧૫૦૧
ધંધુકા  સા.આ.કે. ધંધુકા  ડૉ. નવીનચંદ્ર મણીલાલ પટેલ  ૧૩/૧૫૧,અમી એપાર્ટમેન્ટ, નારણપુરા ટેલી.એક્ષ.ની બાજુમાં,નારણપુરા, અમદાવાદ  ૨૨૩૩૧૮૧૮/  ૯૫૨૭૧૩ ૨૨૨૨૧૩  ૯૯૭૪૨૫૧૭૦૦
વિરમગામ  સા.આ.કે. વિરમગામ  ડૉ.બાલચંદ્ર ખેમાભાઇ વાધેલા  મુ.પો. ઉખલોડ તાઃ વિરમગામ  ૨૭૪૧૦૩૦૮ ૯૫૨૭૧૫ ૨૩૩૩૨૨  ૯૯૯૮૨૬૨૨૩૬
બાવળા  સા.આ.કે. બાવળા  ડૉ. સજીતસિંહ ગંગારામ રાઠોડ  એ/૨૩,ધરણીધર બંગલો, પાર્શ્વનાથ ટાઉનશીપ-નરોડા અમદાવાદ  ૨૩૨૩૦૨૭૧ ૯૫૨૭૧૪ ૨૩૦૫૧૧  ૯૯૭૪૨૫૧૫૬૦
ધોળકા  સા.આ.કે. ધોળકા  ડૉ. મુન્નિરાબેન ગુલામઅબ્ બાસ વ્હોરા  મોહિજ કે. વોરા મોટી વોરવાડ તાઃ ધોળકા    ૯૫૨૭૧૪ ૨૨૨૭૮૧  ૯૯૭૪૨૫૧૫૬૧

 

આગળ જુઓ

 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 882706