મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા શિબીરો

શિબીરો

 

આરોગ્ય શાખાની સીધી દેખરેખ હેઠળ બ્લોક હેલ્થ ઓફિસ અને પ્રા.આ. કેન્દ્રો ધ્વારા વિવિધ શિબીરો યોજવામાં આવે છે. વર્ષ - ૨૦૧૧ - ૨૦૧૨ દરમ્‍યાન નીચે મુજબ શિબીરો યોજાયેલ છે.

(૧) આરોગ્ય વિષયક પ્ર.શિક્ષણ શિબીરો - ૬૯

(૨) સફાઇ શિબીરો - ૭૮૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024846