મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા સારવાર

સારવાર

 
બ્લોક હેલ્થ ઓફિસ અને પ્રા.આ. કેન્દ્રો ધ્વારા યોજાતા નિદાન અને સારવાર કેમ્પો તેમજ પ્રા.આ. કેન્દ્રો ખાતેની રોજે રોજની ઓ.પી.ડી.માં અપાતી સારવારની માહિતી નીચે મુજબ છે
અ.નં. વર્ષ સારવાર માટે આવેલ દર્દીઓની  સંખ્યા દાખલ થયેલ કેસોની સારવાર
વર્ષ - ૨૦૧૧ - ૨૦૧૨        ૫૭૮૬૯૪            ૮૨૯૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 882644