મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા સારવાર

સારવાર

બ્લોક હેલ્થ ઓફિસ અને પ્રા.આ. કેન્દ્રો ધ્વારા યોજાતા નિદાન અને સારવાર કેમ્પો તેમજ પ્રા.આ. કેન્દ્રો ખાતેની રોજે રોજની ઓ.પી.ડી.માં અપાતી સારવારની માહિતી નીચે મુજબ છે
અ.નં. વર્ષ સારવાર માટે આવેલ દર્દીઓની સંખ્યા દાખલ થયેલ કેસોની સારવાર
વર્ષ - ૨૦૧૧ - ૨૦૧૨ ૫૭૮૬૯૪ ૮૨૯૯
૨૦૧૨-૨૦૧૩ ૪૮૬૮૭૫ ૨૧૨૮
૨૦૧૩-૨૦૧૪ ૫૧૩૦૧૬ ૫૯૯૮
૨૦૧૪-૨૦૧૫ ૫૪૪૬૮૯ ૮૫૦૦
૨૦૧૫-૨૦૧૬ ૫૩૭૧૮૨ ૧૦૮૯૬
૨૦૧૬-૨૦૧૭ ૫૧૯૭૮૨ ૫૬૨૩
૨૦૧૭-૨૦૧૮ ૫૩૧૦૨૦ ૧૨૦૬૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024719