મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા શાખા નીકામગીરી

શાખા નીકામગીરી

 
આરોગ્ય શાખા જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ ધ્વારા પ્રજનન અને બાળ સ્વાસ્થ્ય, રસીકરણ, પર્યાવરણીય સ્વચ્છતા જાળવણી, સારવાર, રકતદાન, શાળા આરોગ્ય જન્મ મરણ નોંધણી વગેરે સેવાઓ આપવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024831