મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આરોગ્ય કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું ગ્રાઉન્ડ ફલોર , જિલ્લા પંચાયત, ભદ્ર, અમદાવાદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

ર્ડો. શિલ્પા યાદવ (ઇ.ચા.)

ફોન નં ૦૭૯ - ૨૫૫૦૭૦૭૬ ૦૭૯ - ૨૫૫૦૬૫૨૦ ઇન્ટર કોમ નંબર - ૨૩૮
ફેક્સ નંબર

૦૭૯ - ૨૫૫૦૭૦૭૬

 

 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024738