મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા શાળા આરોગ્ય

શાળા આરોગ્ય

અમદાવાદ જિલ્‍લા પંચાયત શાળા આરોગ્‍ય તપાસણી કાર્યક્રમ ૨૦૧૧-૨૦૧૨
કુલ પ્રાથમિક શાળાઓ ૯૬૧
કુલ માધ્યમિક શાળાઓ ૨૭૨
કુલ આંગણવાડીઓ ૧૫૬૧
કુલ તપસવાના બાળકોની સંખ્‍યા ૪૩૯૧૬૭
શાળાના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્‍યા ૨૩૪૪૨૫
શાળાએ ન જતાં બાળકોની સંખ્‍યા ૪૬૦૦
માધ્‍યમિક શાળાના બાળકોની સંખ્‍યા ૬૧૨૮૪
આંગણવાડીના બાળકોની સંખ્‍યા ૧૩૮૮૫૮
તપાસણી માટેની કુલ ટીમોની સંખ્‍યા ૮૧
પ્રા.શાળાના તપાસેલ કુલ બાળકોની સંખ્‍યા ૨૩૪૩૯૪
૧૦ શાળાએ ન જતાં તપાસેલ બાળકોની સંખ્‍યા ૫૨૦૦
૧૧ માધ્‍યિમ શાળાના તપાસેલ કુલ બાળકોની સંખ્‍યા ૫૮૯૮૦
૧૨ મા.શા. / પ્રા.શા.ના તપાસેલ કુલ બાળકોની સંખ્‍યા ૨૯૩૩૭૪
૧૩ આંગણવાડીના તપાસેલ કુલ બાળકોની સંખ્‍યા ૧૩૮૨૨૪૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 879107