મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા શાળા આરોગ્ય

શાળા આરોગ્ય

અમદાવાદ જિલ્લાસ પંચાયત શાળા આરોગ્યા તપાસણી કાર્યક્રમ ૨૦૧૭-૨૦૧૮
કુલ પ્રાથમિક શાળાઓ ૮૫૧
કુલ માધ્યમિક શાળાઓ ૨૨૮
કુલ આંગણવાડીઓ ૧૫૨૭
કુલ તપસવાના બાળકોની સંખ્‍યા ૪૦૦૫૯૩
શાળાના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્‍યા ૪૦૦૫૯૩
શાળાએ ન જતાં બાળકોની સંખ્‍યા ૧૧૦
માધ્‍યમિક શાળાના બાળકોની સંખ્‍યા ૪૯૬૦૩
આંગણવાડીના બાળકોની સંખ્‍યા ૧૩૪૩૨૨
તપાસણી માટેની કુલ ટીમોની સંખ્‍યા ૧૨૩
પ્રા.શાળાના તપાસેલ કુલ બાળકોની સંખ્‍યા ૨૧૩૬૭૨
૧૦ શાળાએ ન જતાં તપાસેલ બાળકોની સંખ્‍યા ૧૧૦
૧૧ માધ્‍યિમ શાળાના તપાસેલ કુલ બાળકોની સંખ્‍યા ૪૯૬૦૩
૧૨ મા.શા. / પ્રા.શા.ના તપાસેલ કુલ બાળકોની સંખ્‍યા ૨૬૩૨૭૫
૧૩ આંગણવાડીના તપાસેલ કુલ બાળકોની સંખ્‍યા ૧૩૪૩૨૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024780