મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા પ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

 
અમદાવાદ જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં 1 જિલ્લા હોસ્પિટલ, ૬ બ્લોક હેલ્થ ઓફિસ, ૩૬ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો, ૨ મોબાઇલ યુનીટ અને ૩૮ મેડીકલ ઓફિસરશ્રીઓ ધ્વારા આરોગ્ય વિષયક સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 882682