મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા જન્‍મ મરણની નોંઘણી

જન્‍મ મરણની નોંઘણીઅ.નં.તાલુકાનું નામકલેંડર વર્ષ – ૨૦૧૭
જીવીત જન્મમરણબાળ મરણમૃત
પુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રી
ધોળકા૩૧૧૨૨૯૦૧૧૦૧૦૮૪૫----
ધંધુકા૧૪૦૭૧૧૮૬૪૪૦૩૪૪----
ધોલેરા૩૯૨૩૫૩૨૨૩૧૪૮----
બાવળા૨૩૧૨૧૯૭૭૬૮૩૪૦૫----
દેત્રોજ૩૦૪૩૧૭૩૪૩૨૨૩----
માંડલ૬૩૯૫૧૮૩૧૨૨૦૪----
વિરમગામ૩૧૭૭૨૮૯૩૭૪૧૪૮૪--
દશક્રોઇ૨૭૬૫૨૫૭૫૧૩૩૨૯૭૮--૧૨
સાણંદ૨૩૬૫૨૦૨૮૯૫૬૬૦૧----
કુલ-૧૬૪૭૩૧૪૭૪૮૬૦૪૦૪૨૩૨--૧૩

અ.નં.તાલુકાનું નામકલેંડર વર્ષ – ૨૦૧૬
જીવીત જન્મમરણબાળ મરણમૃત
પુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રી
ધોળકા૩૧૩૬૨૭૯૯૧૧૧૯૭૬૨----
ધંધુકા૧૫૫૭૧૩૦૭૪૯૯૩૫૨----
ધોલેરા૪૩૧૪૧૭૨૦૩૧૩૦----
બાવળા૨૩૭૨૨૧૨૩૬૭૫૪૪૦----
દેત્રોજ૪૪૬૩૭૯૩૭૦૨૭૨----
માંડલ૬૪૦૫૩૬૩૫૫૨૯૬----
વિરમગામ૩૨૮૬૩૧૩૪૭૬૧૪૯૪--૧૦
દશક્રોઇ૨૯૮૩૨૬૬૧૧૪૪૦૧૦૪૧--૨૦
સાણંદ૨૬૫૮૨૩૯૯૧૦૮૮૬૭૮----
-કુલ-૧૭૫૦૯૧૫૭૫૫૬૫૧૦૪૪૬૫--૩૦૧૫

અ.નં.તાલુકાનું નામકલેંડર વર્ષ – ૨૦૧૫
જીવીત જન્મમરણબાળ મરણમૃત
પુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રી
ધોળકા ૩૨૬૪૨૮૨૦૧૦૮૩૬૭૭----
ધંધુકા૨૦૯૧૨૦૫૭૫૫૭૩૭૫----
ધોલેરા૭૬૪૬૫૬૨૭૫૨૦૬----
બાવળા૨૬૪૧૨૨૬૩૬૩૨૩૬૩----
દેત્રોજ૫૨૫૪૧૫૩૩૫૨૦૩--
માંડલ૫૭૫૫૨૩૨૯૪૨૧૧----
વિરમગામ૩૪૮૪૩૧૦૮૭૭૪૪૫૩--
દશક્રોઇ૨૯૨૦૨૬૦૨૧૨૫૦૭૩૭--૧૦
સાણંદ૨૬૯૫૨૪૧૧૯૪૧૫૬૫--
-કુલ-૧૮૯૫૯૧૬૮૫૫૬૧૪૧૩૭૯૦--૧૬

અ.નં.તાલુકાનું નામકલેંડર વર્ષ – ૨૦૧૪
જીવીત જન્મમરણબાળ મરણમૃત
પુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રી
ધોળકા૩૨૬૪૨૮૨૦૧૦૮૩૬૭૭----
બરવાળા૫૮૭૫૩૫૨૦૬૧૨૫----
રાણુપર૭૬૪૬૫૬૨૭૫૨૦૬----
ધંધુકા૨૦૯૧૨૦૫૭૫૫૭૩૭૫----
બાવળા૨૬૪૧૨૨૬૩૬૩૨૩૬૩----
દેત્રોજ૫૨૫૪૧૫૩૩૫૨૦૩--
માંડલ૫૭૫૫૨૩૧૦૯૮૨૯૪----
વિરમગામ૩૪૮૪૩૧૦૮૭૭૪૪૫૩--
દશક્રોઇ૨૯૨૦૨૬૦૨૧૨૫૦૭૩૭--૧૩
૧૦સાણંદ૨૬૯૫૨૪૧૧૯૪૧૫૬૫--
કુલ-૧૯૫૪૬૧૭૩૯૦૬૩૪૭૩૯૧૫--૨૫૧૪

અ.નં.તાલુકાનું નામકલેંડર વર્ષ – ૨૦૧૩
જીવીત જન્મમરણબાળ મરણમૃત
પુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રીપુરૂષસ્ત્રી
ધોળકા૩૨૭૪૨૮૨૫૧૦૭૮૭૧૦--
બરવાળા૫૫૮૫૪૩૨૬૨૧૬૦----
રાણુપર૯૨૩૭૨૭૨૭૭૧૬૬----
ધંધુકા૨૧૧૯૧૮૭૨૫૭૪૩૫૭--
બાવળા૨૭૬૮૨૨૯૧૬૬૧૩૫૫----
દેત્રોજ૬૦૭૫૦૨૩૮૬૨૫૬----
માંડલ૬૧૩૫૮૫૩૦૫૨૦૯----
વિરમગામ૩૬૪૧૩૩૦૭૭૦૯૪૫૨--
દશક્રોઇ૩૦૯૮૨૮૪૪૧૨૨૭૭૮૧--૧૬
૧૦સાણંદ૨૯૧૦૨૬૪૭૭૯૭૪૯૮--
-કુલ-૨૦૫૧૧૧૮૧૪૩૬૨૭૬૩૯૪૪--૨૭૧૭

અ.નં. તાલુકાનું નામ વર્ષ - ૨૦૧૧ -૨૦૧૨
જીવીત જન્મ મરણ બાળ મરણ મૃત
પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી
ધોળકા ૧૩૬૨ ૧૧૧૦ ૫૯૬ ૪૩૪ ----
બરવાળા ૪૮૭ ૪૦૦ ૮૮ ૫૩ ----
રાણુપર ૭૫૯ ૭૭૩ ૧૧૪ ૧૨૦ ----
ધંધુકા ૮૨૯ ૯૧૫ ૨૪૦ ૨૬૯ ----
બાવળા ૧૦૬૭ ૯૦૪ ૩૫૪ ૧૭૬ ----
દેત્રોજ ૬૭૧ ૫૯૯ ૨૫૫ ૧૫૪ ----
માંડલ ૬૯૮ ૫૭૯ ૨૨૯ ૧૫૯ ----
વિરમગામ ૭૯૩ ૫૯૩ ૨૬૦ ૧૭૪ ----
દશક્રોઇ ૧૫૮૯ ૧૩૫૨ ૩૮૦ ૨૪૨ ----
૧૦ સાણંદ ૧૪૬૦ ૧૩૬૪ ૪૫૭ ૨૯૯ ----
કુલ૯૭૧૫૮૫૮૯૨૯૭૩૨૦૮૦
---

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024710