મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા જન્‍મ મરણની નોંઘણી

જન્‍મ મરણની નોંઘણી

અ.નં. તાલુકાનું નામ વર્ષ - ૨૦૧૧ -૨૦૧૨
જીવીત જન્મ મરણ બાળ મરણ મૃત
પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી પુરૂષ સ્ત્રી
ધોળકા ૧૩૬૨ ૧૧૧૦ ૫૯૬ ૪૩૪ - - - -
બરવાળા ૪૮૭ ૪૦૦ ૮૮ ૫૩ - - - -
રાણુપર ૭૫૯ ૭૭૩ ૧૧૪ ૧૨૦ - - - -
ધંધુકા ૮૨૯ ૯૧૫ ૨૪૦ ૨૬૯ - - - -
બાવળા ૧૦૬૭ ૯૦૪ ૩૫૪ ૧૭૬ - - - -
દેત્રોજ ૬૭૧ ૫૯૯ ૨૫૫ ૧૫૪ - - - -
માંડલ ૬૯૮ ૫૭૯ ૨૨૯ ૧૫૯ - - - -
વિરમગામ ૭૯૩ ૫૯૩ ૨૬૦ ૧૭૪ - - - -
દશક્રોઇ ૧૫૮૯ ૧૩૫૨ ૩૮૦ ૨૪૨ - - - -
૧૦ સાણંદ ૧૪૬૦ ૧૩૬૪ ૪૫૭ ૨૯૯ - - - -
કુલ ૯૭૧૫ ૮૫૮૯ ૨૯૭૩ ૨૦૮૦ - - -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 882665