મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા એઇડસ

એઇડસ

 
એડસ કંન્ટ્રોલ સોસાયટી અમદાવાદ અને વી.સી. ટી.સી. સેન્ટર સોલા સીવીલના સહયોગથી આરોગ્ય શાખા જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ ધ્વારા એઇડસ અંગે જનજાગૃતિ શિબીરો અને રેલીઓ યોજવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024733