મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાઆંકડાકીય રૂપરેખાવિસ્તાર અને વસતિ

વિસ્તાર અને વસતિ

હાલ માં થયેલી વસ્તી ગણતરી- ૨૦૧૧ ના પરિણામો મુજબ અમદાવાદ જીલ્લાની વસ્તી- ૭૦૫૯૦૫૬
વસ્તી ગીચતા- ૯૯૩ (દર ચો. કી.મી)
૨૦૧૧ ની વસતિ ગણતરી પ્રમાણે તાલુકાવાર વસતિ અને વસતિની ગીચતા
અ.નં.તાલુકાનું નામવિસ્તાર (ચો.કિ.મી.માં)કુલ વસતિવસતિની ગીચતા (દર ચો.કિ.મી.માં)ગામોની સંખ્યાશહેરોની સંખ્યા( ઓ.જી., સી.ટી., મ.ન.પા., સ્વ.વિ.)
વસતિવાળાઉજજડકુલ
1માંડલ475.2670346148370370
2દેત્રોજ334.3377652232520520
3વિરમગામ854.96193283226662681
4સાણંદ784.522378453035205215
5સીટી524.995585528106390002
6દસક્રોઇ451.27321817713542569
7ધોળકા929.93249852269691702
8બાવળા774.98158191204450453
9 ધંધુકા 787.03112108142440441
10ધોલેરા 1193.15243444330330
જિલ્લાનું કુલ 7110.417059056993452545733
પ્રાપ્તિસ્થાન :- વસતિ ગણતરી - ૨૦૧૧
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024810