મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ આંકડા શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી


જિલ્લા આંકડાકીય રૂપરેખા

જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ

ભાવ એકત્રિકરણ

પ્રાદેશિક કક્ષાએ આંકડાઓની જાળવણી

રાજય આવકના અંદાજો (મૂડી સર્જન )

રાજયઆવકના અંદાજો (વપરાશીખર્ચ)

રાજયઆવક ના અંદાજો (પંચાયત સ્તર મહેકમ ના પગાર-ભથ્થાખર્ચ)

પાક કાપણી અખતરાના સુપરવિઝનની કામગીરી

વિકેન્દ્રીત જિલ્લા આયોજનની કામગીરી

આંકડા મદદનીશશ્રીઓની બેઠક

તાલુકા આંકડા મદદનીશ દફતર તપાસણી

વહીવટમાં કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન

ઇ - ગ્રામપ્રોજેકટ

ઇનપુટ સર્વે

પશુધન વસતિ ગણતરી

વિલેજ પ્રોફાઇલ

જિલ્લા આવકના અંદાજો

આથિઁક ગણતરી

જિલ્લાની વેબસાઇટ
CPI ની કામગીરી
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024794