મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુઃ-૩ જો માળ, જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ ભદ્ર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ-
કુ.આર.આર.ક્રિશ્યન
જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર:- કચેરી નંબર :૦૭૯ - ૨૫૫૧૧૫૯૧
મો. : ૯૦૯૯૦૨૪૭૯૩
ઇન્ટર કોમ નંબર:-૨૩૩, ૨૫૫
ફેકસ નંબર :-૦૭૯ - ૨૫૫૧૧૫૯૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024702