મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુઃ-૩ જો માળ, જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ ભદ્ર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ-
શ્રી લલિતકુમાર એફ. અમીન (ઇ.ચા.)
જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર:- કચેરી નંબર :૦૭૯ - ૨૫૫૧૧૫૯૧
મો. : ૯૮૨૪૩૫૯૮૪૬
ઇન્ટર કોમ નંબર:-૨૩૩, ૨૫૫
ફેકસ નંબર :-૦૭૯ - ૨૫૫૧૧૫૯૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 996560