મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુઃ-૩ જો માળ, જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ ભદ્ર.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ-
શ્રી પી. બી. પટૃણી ઇ.ચા.
જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર:- કચેરી નંબર :૦૭૯ - ૨૫૫૧૧૫૯૧
મો. : ૮૧૪૧૦૦૯૭૭૪
ઇન્ટર કોમ નંબર:-૨૩૩,૨૫૫
ફેકસ નંબર :-૦૭૯ - ૨૫૫૧૧૫૯૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 938672