સહકાર શાખા, જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ સુધીની નોંધણી થયેલ મંડળીઓની પ્રકારવાઇઝ મંડળીની વિગત

ક્રમનામગામતાલુકોનોંધણી નંબરવર્ષમંડળીનો પ્રકાર
1શ્રી જકશી માઇનોર બ્રાન્ચ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.ભડાણાવિરમગામખે.પિ.૮૬૦૭તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
2શ્રી દસલાણા માઇનોર બ્રાન્ચ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.દસલાણાવિરમગામખે.પિ.૮૬૦૮તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
3શ્રી મેમદપુરા માઇનોર બ્રાન્ચ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.મેલજવિરમગામખે.પિ.૮૬૦૯તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
4શ્રી ભોજવા માઇનોર બ્રાન્ચ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.ઉખલોડવિરમગામખે.પિ.૮૬૧૦તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
5શ્રી પનાર ડાયરેકટ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.પનારદેત્રોજખે.પિ.૮૬૧૧તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
6શ્રી અઘાર માઇનોર -૨ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.શીવપુરાવિરમગામખે.પિ.૮૬૧૨તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
7શ્રી શીવપુરા ડાયરેકટ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.શીવપુરાવિરમગામખે.પિ.૮૬૧૩તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
8શ્રી કોકતા ડાયરેકટ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.કોકતાવિરમગામખે.પિ.૮૬૧૪તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
9શ્રી ધાકડી માઇનોર બ્રાન્ચ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.ભાવડાવિરમગામખે.પિ.૮૬૧૫તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
10શ્રી દેવપુરા ડાયરેકટ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.ભાવડાવિરમગામખે.પિ.૮૬૧૬તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
11શ્રી વિરમગામ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.વિરમગામવિરમગામખે.પિ.૮૬૧૭તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
12શ્રી વિરપુર ડાયરેકટ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.જાદવપુરાવિરમગામખે.પિ.૮૬૧૮તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
13શ્રી ભડાણા માઇનોર બ્રાન્ચ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.ચણોઠીયાવિરમગામખે.પિ.૮૬૧૯તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
14શ્રી મોટીકુમાદ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.મોટીકુમાદવિરમગામખે.પિ.૮૬૨૦તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
15શ્રી ટ્રેન્ટ માઇનોર બ્રાન્ચ માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.ઉખલોડવિરમગામખે.પિ.૮૬૨૧તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
16શ્રી વણી માઇનોર-૧ નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.વણીવિરમગામખે.પિ.૮૬૨૨તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
17શ્રી વણી માઇનોર -૨ નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.રહેમલપુરવિરમગામખે.પિ.૮૬૨૩તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
18શ્રી રહેમલપુર માઇનોર નર્મદા પિયત સહકારી મંડળી લી.વિરમગામવિરમગામખે.પિ.૮૬૨૪તા.૧૪/૦૯/૧૬પિયત
19સુમેરૂ રેસીડેન્સી કો-ઓપરેટીવ હાઉસીંગ એન્ડ શોપ્સ સર્વીસ સોસાયટી લી.ગોધાવીસાણંદ7987તા.૨૭/૦૯/૧૬સર્વીસ
20ગ્લેડ વન કો-ઓપરેટીવ હાઉસીંગ સર્વીસ સો.લી.મોડાસરસાણંદ7988તા.૨૭/૦૯/૧૬સર્વીસ
21આરાધના રેસીડેન્સી કો-ઓપરેટીવ હાઉસીંગ સર્વીસ સોસાયટી લી.બારેજાદસક્રોઇ7989તા.૨૭/૦૯/૧૬સર્વીસ
22કુંજ એસ્ટેટ કો-ઓપરેટીવ હાઉસીંગ સર્વીસ સોસાયટી લી.ચાંગોદરસાણંદ7990તા.૨૭/૦૯/૧૬સર્વીસ
23ગાર્ડન હોમ્સ કો-ઓપરેટીવ હાઉસીંગ સર્વીસ સો.લી.બોપલદસક્રોઇ7991તા.૨૭/૦૯/૧૬સર્વીસ
24ધી કેન્સવીલ ગોલ્ફ રેસીડેન્સીયલ કો.ઓપરેટીવ હાઉસીંગ સર્વીસ સો. લી.દેવધોલેરાબાવળા7992તા.૨૭/૦૯/૧૬સર્વીસ
25જયભગવાન સેવા સહકારી મંડળી લી.મોતીપુરા (બોળ)સાણંદસેવા ૩૭૫૬૩તા.૨૭/૦૯/૧૬સેવા
26વિશ્વાસ મહિલા મત્સ્યઉછેર સહકારી મંડળી લી.વેકરીયાવિરમગામઉ.૧૩૯૩૧તા.૧૬/૦૧/૧૭મત્સ્ય
27પ્રાગટ્ય રેસીડન્સી કો.ઓપ. હાઉસીંગ સર્વીસ સોાસયટી લી.બોપલદસક્રોઇ7993તા.૧૭/૦૧/૧૭સર્વીસ
28મેહર (શેલા) કો.ઓપ. હા.સીંગ સર્વીસ સોસાયટી લી.શેલાસાણંદ7994તા.૧૭/૦૧/૧૭સર્વીસ
29સોપાન કો.ઓપ. હા.સર્વીસ સોસાયટી, મુ.શેલા, તા.સાણંદશેલાસાણંદ7995તા.૧૭/૦૩/૧૭સર્વીસ
30ગ્રીનપાર્ક કો.ઓપ. હાઉસીંગ સર્વીસ સોસાયટી, મુ. સનાથલ, તા.સાણંદસનાથલસાણંદ7996તા.૧૭/૦૩/૧૭સર્વીસ
31ધી જલદીપ કાસા કો.ઓ.હા.સર્વીસ સોસાયટી લી., મુ.બોપલ, તા.દસક્રોઇબોપલદસક્રોઇ7997તા.૧૭/૦૩/૧૭સર્વીસ
32ધી પૂનમ પ્રાઇડ કો. ઓપ. હા. સર્વીસ સોસાયટી લી., મુ.શેલા, તા.સાણંદશેલાસાણંદ7998તા.૧૭/૦૩/૧૭સર્વીસ
33જલધારા- ૩૧૯ કો.ઓ.હા. સર્વીસ સોસાયટી લી., મુ.મણીપુર, તા.સાણંદમણીપુરસાણંદ7999તા.૧૭/૦૩/૧૭સર્વીસ
34ધી બિનોરી ગ્રેસીયા કો. ઓપ. હા. એન્ડ કોર્મશીયલ સર્વીસ સોસાયટી લી., મુ. બોપલ, તા.દસક્રોઇ, જિ.અમદાવાદબોપલદસક્રોઇ8000તા.૧૭/૦૩/૧૭સર્વીસ
35વ્રજલોક કોર્મશીયલ કો.ઓ.સો.લી., મુ.નિધરાડ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદનિધરાડસાણંદ8001તા.૧૭/૦૩/૧૭સર્વીસ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024737