પ્રકાશનો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠપ્રકાશન

પ્રકાશન

Half Yearly Price Bulletin

Half Yearly Price Bulletin January-June 2018

Half Yearly Price Bulletin July-December 2017

Half Yearly Price Bulletin January-June 2017

અંદાજપત્ર

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮

વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭

વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬

વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪

વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩

વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮

વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭

વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫

વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪

વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩

વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨

વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧

વર્ષ ૨૦૦૯-૧૦

વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯

સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮

વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭

વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫

વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪

વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩

વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨

વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧

વર્ષ ૨૦૦૯-૧૦

વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯

આંકડાકીય રૂપરેખા

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮
વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭

વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫

વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ અને ૨૦૧૩-૧૪

વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧ અને ૨૦૧૧-૧૨

વર્ષ ૨૦૦૮-૦૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 962479