મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

અ.નં. નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ ઓફીસ
કચેરી મોબાઇલ
ભાર્ગવી દવે (આઇ.એ.એસ.)જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૪૮૭

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬

૨૫૫૧૧૩૫૯
ડૉ. એચ. એમ. જોષી (ઇ.ચા.)નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ)૨૫૫૦૯૮૧૫૭૫૬૭૦૧૭૬૧૮-
રીટાબેન પટેલનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત)૨૫૫૦૭૨૬૬૭૫૬૭૦૧૭૬૨૪૨૫૫૧૧૨૮૯
શ્રી એ. એમ. દેસાઇનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ) ૨૫૫૦૮૧૪૧૯૮૨૫૭૩૮૩૦૧૨૫૫૦૮૧૪૧
શ્રી ભરત ચૌધરીકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ)૨૫૫૦૭૪૭૦૯૪૨૯૧૯૦૦૩૭૨૫૫૦૭૪૭૦
શ્રી બી. એમ​. ભાભોર​કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)૨૫૫૦૬૬૧૧૯૪૨૯૧૮૪૦૫૧-
ર્ડો. શિલ્પા યાદવ (ઇ.ચા.)મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૭૬૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧૨૫૫૦૭૦૭૬
ર્ડો. શિલ્પા યાદવઅધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૩૮૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧૨૫૫૦૭૦૩૮
શ્રી હાર્દિક પ્રજાપતિહિસાબી અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૧૬૫--
૧૦ શ્રી પી. બી. પટૃણી ઇ.ચા.જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી૨૫૫૧૧૫૯૧૮૧૪૧૦૦૯૭૭૪-
૧૧ શ્રી બી. વી. વસોયાજિલ્‍લા ખેતીવાડી, અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૮૭૪૯૪૨૬૯૪૦૪૮૮૨૫૫૦૦૮૮૯
૧૨ શ્રી એન. એલ​. રાઠોડ (ઇ.ચા.)પ્રોગ્રામ અધિકારીશ્રી૨૫૫૧૧૫૯૦-૨૫૫૧૧૫૯૦
૧૩ શ્રી એમ. પી. મહેતાજિલ્‍લા પ્રા.. શિક્ષણાધિકારી શ્રી૨૫૫૦૭૧૨૬૯૯૦૯૯૭૧૬૪૯૨૫૫૦૧૯૫૬
૧૪ ડૉ. આર​. એન​. પટેલનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૨૫૫૦૩૮૩૨૯૮૭૯૦૩૫૩૬૮૨૫૫૦૩૮૩૨
૧૫ ડૉ. એચ. એમ. જોષીજિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૩૭૫૯૮૨૪૫૩૪૮૮૯-
૧૬ શ્રી એન. એલ. રાઠોડજિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૫૬૯૯૦૯૯૦૬૪૦૦૮-
૧૭ શ્રી આર. જે. મેકવાનજિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦ ૯૯૦૯૧૪૭૮૯૪-
૧૮ શ્રી ચિંતન દેસાઇ (ઇ.ચા.)જિલ્‍લા આર. સી.એચ. અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૩૮૯૦૯૯૦૬૪૦૪૪૨૫૫૦૭૦૭૬
૧૯ શ્રી એ. ડી. બારૈયાઆંતરીક ઓડીટ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦૯૭૧૨૫૫૬૧૭૨-
૨૦ શ્રી એસ. આર. ઠક્કરમદદનીશ જિલ્‍લા રજિસ્‍ટ્રારશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦૯૮૨૪૯૯૨૧૪૯-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/3/2017

વપરાશકર્તાઓ : 774634