મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

અ.નં.નામહોદ્દોફોન નંબર
ફેકસ ઓફીસકચેરીમોબાઇલ
શ્રી વિજયસિંહ એ. વાઘેલા (આઇ.એ.એસ.)જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૪૮૭૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬૨૫૫૧૧૩૫૯
શ્રી આર.એન.કુચારાનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ)૨૫૫૦૯૮૧૫૭૫૬૭૦૧૭૬૧૮
શ્રી એસ.જે.ચાવડા નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત)૨૫૫૦૭૨૬૬૭૫૬૭૦૧૭૬૨૪૨૫૫૧૧૨૮૯
શ્રી એ. એમ. દેસાઇનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ)૨૫૫૦૮૧૪૧૯૮૨૫૭૩૮૩૦૧૨૫૫૦૮૧૪૧
શ્રી ભરત ચૌધરીકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ)૨૫૫૦૭૪૭૦૯૪૨૯૧૯૦૦૩૭૨૫૫૦૭૪૭૦
શ્રી બી. એમ​. ભાભોર​કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)૨૫૫૦૬૬૧૧૯૪૨૯૧૮૪૦૫૧
ર્ડો. શિલ્પા યાદવ (ઇ.ચા.)મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૭૬૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧૨૫૫૦૭૦૭૬
ર્ડો. શિલ્પા યાદવઅધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૩૮૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧૨૫૫૦૭૦૩૮
શ્રી હાર્દિક પ્રજાપતિહિસાબી અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૧૬૫૯૯૭૪૨૪૫૨૧૩
૧૦શ્રી પી. બી. પટૃણી ઇ.ચા.જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી૨૫૫૧૧૫૯૧૮૧૪૧૦૦૯૭૭૪
૧૧શ્રી બી. વી. વસોયાજિલ્‍લા ખેતીવાડી, અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૮૭૪૯૪૨૬૯૪૦૪૮૮૨૫૫૦૦૮૮૯
૧૨શ્રી એન. એલ​. રાઠોડ (ઇ.ચા.)પ્રોગ્રામ અધિકારીશ્રી૨૫૫૧૧૫૯૦૯૦૯૯૦૬૪૦૦૮૨૫૫૧૧૫૯૦
૧૩શ્રી એમ. પી. મહેતાજિલ્‍લા પ્રા.. શિક્ષણાધિકારી શ્રી૨૫૫૦૭૧૨૬૯૯૦૯૯૭૧૬૪૯૨૫૫૦૧૯૫૬
૧૪ડૉ. આર​. એન​. પટેલનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૨૫૫૦૩૮૩૨૯૮૭૯૦૩૫૩૬૮૨૫૫૦૩૮૩૨
૧૫ડૉ. એચ. એમ. જોષીજિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૩૭૫૯૮૨૪૫૩૪૮૮૯
૧૬શ્રી એન. એલ. રાઠોડજિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૫૬૯૯૦૯૯૦૬૪૦૦૮
૧૭શ્રી આર. જે. મેકવાનજિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦૯૯૦૯૧૪૭૮૯૪
૧૮શ્રી ચિંતન દેસાઇ (ઇ.ચા.)જિલ્‍લા આર. સી.એચ. અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૩૮૯૦૯૯૦૬૪૦૪૪૨૫૫૦૭૦૭૬
૧૯શ્રી એ. ડી. બારૈયાઆંતરીક ઓડીટ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦૯૭૧૨૫૫૬૧૭૨
૨૦શ્રી એસ. આર. ઠક્કરમદદનીશ જિલ્‍લા રજિસ્‍ટ્રારશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦૯૮૨૪૯૯૨૧૪૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 826249