મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અ. નં. નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ ફેકસ ઓફીસ
શ્રી અરૂણ મહેશ બાબુ- (આઈ. એ. એસ.) જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૪૮૭ ૨૫૫૦૧૧૦૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬ ૨૫૫૧૧૩૫૯
શ્રી અંગતકુમાર એસ. માનદોત નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ) ૨૫૫૦૯૮૧૫ ૭૫૬૭૦૧૭૬૧૮ -
શ્રીમતી રીટાબેન પટેલ નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત) ૨૫૫૦૭૨૬૬ ૯૪૨૯૨૦૧૫૭૮ ૨૫૫૧૧૨૮૯
શ્રી જી.ડી. પ્રજાપતિ નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ) ૨૫૫૦૮૧૪૧ ૯૪૨૮૦૦૧૧૩૧ ૨૫૫૦૮૧૪૧
શ્રી પી. આઇ. વાધેલા (ઈ.ચા) કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ) ૨૫૫૦૭૪૭૦ ૯૪૨૭૧૦૯૬૭૬ ૨૫૫૦૭૪૭૦
શ્રી એમ.એસ.ભોયા કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ) ૨૫૫૦૬૬૧૧ ૯૮૭૯૦૦૨૪૫૫ -
ર્ડો. શિલ્પા યાદવ (ઇ.ચા.) મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૦૭૬ ૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧ ૨૫૫૦૭૦૭૬
ર્ડો. શિલ્પા યાદવ અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૦૩૮ ૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧ ૨૫૫૦૭૦૩૮
શ્રી હાર્દિક પ્રજાપતિ હિસાબી અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૧૬૫ ૯૯૭૪૨૪૫૨૧૩ -
૧૦ શ્રી લલિતકુમાર એફ. અમીન (ઇ.ચા.) જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી ૨૫૫૧૧૫૯૧ ૮૧૪૧૦૦૯૭૭૪ -
૧૧ શ્રી બી. વી. વસોયા જિલ્‍લા ખેતીવાડી, અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૮૭૪ ૯૪૨૬૯૪૦૪૮૮ ૨૫૫૦૦૮૮૯
૧૨ શ્રીમતિ રશ્મિકા મોદી પ્રોગ્રામ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૧૧૫૯૦ ૯૪૨૮૫૦૦૪૧૧ ૨૫૫૧૧૫૯૦
૧૩ ડૉ. એમ. એન. પટેલ જિલ્‍લા પ્રા.. શિક્ષણાધિકારી શ્રી ૨૫૫૦૭૧૨૬ -૨૫૫૦૧૯૫૬
૧૪ ડૉ. આર​. એન​. પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી ૨૫૫૦૩૮૩૨ ૯૮૭૯૦૩૫૩૬૮ ૨૫૫૦૩૮૩૨
૧૫ ડૉ. એચ. એમ. જોષી જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૩૭૫ ૯૮૨૪૫૩૪૮૮૯ -
૧૬ શ્રી એન. એલ. રાઠોડ જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૫૬૯ ૯૦૯૯૦૬૪૦૦૮ -
૧૭ શ્રી ડી. એમ. વાઘેલા (ઈ.ચા.) જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૫૨૦ ૯૧૦૬૧૬૭૨૧૧ -
૧૮ શ્રી ગૌતમ નાયક જિલ્‍લા આર. સી.એચ. અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૦૩૮ ૯૦૯૯૦૬૪૦૪૪ ૨૫૫૦૭૦૭૬
૧૯ શ્રી એ. ડી. બારૈયા આંતરીક ઓડીટ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૫૨૦ ૯૭૧૨૫૫૬૧૭૨ -
૨૦ શ્રીમતિ જે.એચ. કાપડીયા મદદનીશ જિલ્‍લા રજિસ્‍ટ્રારશ્રી ૨૫૫૦૬૫૨૦ ૬૩૫૫૦૧૬૪૨૧ -
અ. નં.નામહોદ્દોફોન નંબરમોબાઇલફેકસ ઓફીસ
શ્રી અરૂણ મહેશ બાબુ- (આઈ. એ. એસ.)જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૪૮૭
૨૫૫૦૧૧૦૧
૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬૨૫૫૧૧૩૫૯
શ્રી અંગતકુમાર એસ. માનદોતનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ)૨૫૫૦૯૮૧૫૭૫૬૭૦૧૭૬૧૮-
શ્રીમતી રીટાબેન પટેલનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત)૨૫૫૦૭૨૬૬૯૪૨૯૨૦૧૫૭૮૨૫૫૧૧૨૮૯
શ્રી જી.ડી. પ્રજાપતિનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ)૨૫૫૦૮૧૪૧૯૪૨૮૦૦૧૧૩૧૨૫૫૦૮૧૪૧
શ્રી પી. આઇ. વાધેલા (ઈ.ચા)કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ)૨૫૫૦૭૪૭૦૯૪૨૭૧૦૯૬૭૬૨૫૫૦૭૪૭૦
શ્રી એમ.એસ.ભોયાકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)૨૫૫૦૬૬૧૧૯૮૭૯૦૦૨૪૫૫-
ર્ડો. શિલ્પા યાદવ (ઇ.ચા.)મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૭૬૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧૨૫૫૦૭૦૭૬
ર્ડો. શિલ્પા યાદવઅધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૩૮૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧૨૫૫૦૭૦૩૮
શ્રી હાર્દિક પ્રજાપતિહિસાબી અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૧૬૫૯૯૭૪૨૪૫૨૧૩-
૧૦શ્રી લલિતકુમાર એફ. અમીન (ઇ.ચા.)જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી૨૫૫૧૧૫૯૧૮૧૪૧૦૦૯૭૭૪-
૧૧શ્રી બી. વી. વસોયાજિલ્‍લા ખેતીવાડી, અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૮૭૪૯૪૨૬૯૪૦૪૮૮૨૫૫૦૦૮૮૯
૧૨શ્રીમતિ રશ્મિકા મોદીપ્રોગ્રામ અધિકારીશ્રી૨૫૫૧૧૫૯૦૯૪૨૮૫૦૦૪૧૧૨૫૫૧૧૫૯૦
૧૩ડૉ. એમ. એન. પટેલ જિલ્‍લા પ્રા.. શિક્ષણાધિકારી શ્રી૨૫૫૦૭૧૨૬-૨૫૫૦૧૯૫૬
૧૪ડૉ. આર​. એન​. પટેલનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૨૫૫૦૩૮૩૨૯૮૭૯૦૩૫૩૬૮૨૫૫૦૩૮૩૨
૧૫ડૉ. એચ. એમ. જોષીજિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૩૭૫૯૮૨૪૫૩૪૮૮૯-
૧૬શ્રી એન. એલ. રાઠોડજિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૫૬૯૯૦૯૯૦૬૪૦૦૮-
૧૭શ્રી આર. જે. મેકવાનજિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦૯૯૦૯૧૪૭૮૯૪-
૧૮શ્રી ગૌતમ નાયકજિલ્‍લા આર. સી.એચ. અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૩૮૯૦૯૯૦૬૪૦૪૪૨૫૫૦૭૦૭૬
૧૯શ્રી એ. ડી. બારૈયાઆંતરીક ઓડીટ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦૯૭૧૨૫૫૬૧૭૨-
૨૦શ્રી આર. જે. મેકવાન (ઇ.ચા.)મદદનીશ જિલ્‍લા રજિસ્‍ટ્રારશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦૯૯૦૯૧૪૭૮૯૪-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 996669