મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અ. નં.નામહોદ્દોફોન નંબરમોબાઇલફેકસ ઓફીસ
શ્રી અરૂણ મહેશ બાબુ- (આઈ. એ. એસ.)જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૪૮૭
૨૫૫૦૧૧૦૧
૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬૨૫૫૧૧૩૫૯
શ્રી અંગતકુમાર એસ. માનદોતનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ)૨૫૫૦૯૮૧૫૭૫૬૭૦૧૭૬૧૮-
શ્રીમતી રીટાબેન પટેલનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત)૨૫૫૦૭૨૬૬૯૪૨૯૨૦૧૫૭૮૨૫૫૧૧૨૮૯
શ્રી જી.ડી. પ્રજાપતિનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ)૨૫૫૦૮૧૪૧૯૪૨૮૦૦૧૧૩૧૨૫૫૦૮૧૪૧
શ્રી પી. આઇ. વાધેલા (ઈ.ચા)કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ)૨૫૫૦૭૪૭૦૯૪૨૭૧૦૯૬૭૬૨૫૫૦૭૪૭૦
શ્રી એમ.એસ.ભોયાકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)૨૫૫૦૬૬૧૧૯૮૭૯૦૦૨૪૫૫-
ર્ડો. શિલ્પા યાદવ (ઇ.ચા.)મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૭૬૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧૨૫૫૦૭૦૭૬
ર્ડો. શિલ્પા યાદવઅધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૩૮૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧૨૫૫૦૭૦૩૮
શ્રી હાર્દિક પ્રજાપતિહિસાબી અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૧૬૫૯૯૭૪૨૪૫૨૧૩-
૧૦શ્રી લલિતકુમાર એફ. અમીન (ઇ.ચા.)જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી૨૫૫૧૧૫૯૧૮૧૪૧૦૦૯૭૭૪-
૧૧શ્રી બી. વી. વસોયાજિલ્‍લા ખેતીવાડી, અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૮૭૪૯૪૨૬૯૪૦૪૮૮૨૫૫૦૦૮૮૯
૧૨શ્રીમતિ રશ્મિકા મોદીપ્રોગ્રામ અધિકારીશ્રી૨૫૫૧૧૫૯૦૯૪૨૮૫૦૦૪૧૧૨૫૫૧૧૫૯૦
૧૩ડૉ. એમ. એન. પટેલ જિલ્‍લા પ્રા.. શિક્ષણાધિકારી શ્રી૨૫૫૦૭૧૨૬-૨૫૫૦૧૯૫૬
૧૪ડૉ. આર​. એન​. પટેલનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૨૫૫૦૩૮૩૨૯૮૭૯૦૩૫૩૬૮૨૫૫૦૩૮૩૨
૧૫ડૉ. એચ. એમ. જોષીજિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૩૭૫૯૮૨૪૫૩૪૮૮૯-
૧૬શ્રી એન. એલ. રાઠોડજિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૫૬૯૯૦૯૯૦૬૪૦૦૮-
૧૭શ્રી આર. જે. મેકવાનજિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦૯૯૦૯૧૪૭૮૯૪-
૧૮શ્રી ગૌતમ નાયકજિલ્‍લા આર. સી.એચ. અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૩૮૯૦૯૯૦૬૪૦૪૪૨૫૫૦૭૦૭૬
૧૯શ્રી એ. ડી. બારૈયાઆંતરીક ઓડીટ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦૯૭૧૨૫૫૬૧૭૨-
૨૦શ્રી આર. જે. મેકવાન (ઇ.ચા.)મદદનીશ જિલ્‍લા રજિસ્‍ટ્રારશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦૯૯૦૯૧૪૭૮૯૪-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 962805