અ. નં. નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ ફેકસ ઓફીસ
શ્રી અરૂણ મહેશ બાબુ- (આઈ. એ. એસ.) જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૪૮૭ ૨૫૫૦૧૧૦૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬ ૨૫૫૧૧૩૫૯
શ્રી અંગતકુમાર એસ. માનદોત નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ) ૨૫૫૦૯૮૧૫ ૭૫૬૭૦૧૭૬૧૮ -
શ્રીમતી રીટાબેન પટેલ નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત) ૨૫૫૦૭૨૬૬ ૯૪૨૯૨૦૧૫૭૮ ૨૫૫૧૧૨૮૯
શ્રી જી.ડી. પ્રજાપતિ નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ) ૨૫૫૦૮૧૪૧ ૯૪૨૮૦૦૧૧૩૧ ૨૫૫૦૮૧૪૧
શ્રી પી. આઇ. વાધેલા (ઈ.ચા) કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ) ૨૫૫૦૭૪૭૦ ૯૪૨૭૧૦૯૬૭૬ ૨૫૫૦૭૪૭૦
શ્રી એમ.એસ.ભોયા કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ) ૨૫૫૦૬૬૧૧ ૯૮૭૯૦૦૨૪૫૫ -
ર્ડો. શિલ્પા યાદવ (ઇ.ચા.) મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૦૭૬ ૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧ ૨૫૫૦૭૦૭૬
ર્ડો. શિલ્પા યાદવ અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૦૩૮ ૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧ ૨૫૫૦૭૦૩૮
શ્રી હાર્દિક પ્રજાપતિ હિસાબી અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૧૬૫ ૯૯૭૪૨૪૫૨૧૩ -
૧૦ કુ.આર.આર.ક્રિશ્યન જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી ૨૫૫૧૧૫૯૧ ૯૦૯૯૦૨૪૭૯૩ -
૧૧ શ્રી બી. વી. વસોયા જિલ્‍લા ખેતીવાડી, અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૮૭૪ ૯૪૨૬૯૪૦૪૮૮ ૨૫૫૦૦૮૮૯
૧૨ શ્રીમતિ રશ્મિકા મોદી પ્રોગ્રામ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૧૧૫૯૦ ૯૪૨૮૫૦૦૪૧૧ ૨૫૫૧૧૫૯૦
૧૩ ડૉ. એમ. એન. પટેલ જિલ્‍લા પ્રા.. શિક્ષણાધિકારી શ્રી ૨૫૫૦૭૧૨૬ -૨૫૫૦૧૯૫૬
૧૪ ડૉ. સુકેતુ ઉપાધ્યાય નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી ૨૫૫૦૩૮૩૨ ૯૦૯૯૭૬૧૪૫૩ ૨૫૫૦૩૮૩૨
૧૫ ડૉ. એચ. એમ. જોષી જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૩૭૫ ૯૮૨૪૫૩૪૮૮૯ -
૧૬ શ્રી એન. એલ. રાઠોડ જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૫૬૯ ૯૦૯૯૦૬૪૦૦૮ -
૧૭ શ્રી ડી. એમ. વાઘેલા (ઈ.ચા.) જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૫૨૦ ૯૧૦૬૧૬૭૨૧૧ -
૧૮ શ્રી ગૌતમ નાયક જિલ્‍લા આર. સી.એચ. અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૦૩૮ ૯૦૯૯૦૬૪૦૪૪ ૨૫૫૦૭૦૭૬
૧૯ શ્રી એ. ડી. બારૈયા આંતરીક ઓડીટ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૫૨૦ ૯૭૧૨૫૫૬૧૭૨ -
૨૦ શ્રીમતિ જે.એચ. કાપડીયા મદદનીશ જિલ્‍લા રજિસ્‍ટ્રારશ્રી ૨૫૫૦૬૫૨૦ ૬૩૫૫૦૧૬૪૨૧ -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024843