મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અ. નં. નામ હોદ્દો ફોન નંબર
ફેકસ ઓફીસ
કચેરી મોબાઇલ
શ્રી અરૂણ મહેશ બાબુ- (આઈ. એ. એસ.) જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૪૮૭
૨૫૫૦૧૧૦૧
૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬ ૨૫૫૧૧૩૫૯
શ્રી આર.એન.કુચારા નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ) ૨૫૫૦૯૮૧૫ ૭૫૬૭૦૧૭૬૧૮ -
શ્રી જી.ડી. બામણીયા નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત) ૨૫૫૦૭૨૬૬ ૯૯૨૫૨૩૨૩૪૮ ૨૫૫૧૧૨૮૯
શ્રી જી.ડી. પ્રજાપતિ નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ) ૨૫૫૦૮૧૪૧ ૯૪૨૮૦૦૧૧૩૧ ૨૫૫૦૮૧૪૧
શ્રી પી.આઇ. વાધેલા (ઈ.ચા) કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ) ૨૫૫૦૭૪૭૦ ૯૪૨૭૧૦૯૬૭૬ ૨૫૫૦૭૪૭૦
શ્રી બી.બી.પરમાર(ઈ.ચા.) કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ) ૨૫૫૦૬૬૧૧ ૯૪૨૭૨૮૮૧૧૪ -
ર્ડો. શિલ્પા યાદવ (ઇ.ચા.) મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૦૭૬ ૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧ ૨૫૫૦૭૦૭૬
ર્ડો. શિલ્પા યાદવ અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૦૩૮ ૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧ ૨૫૫૦૭૦૩૮
શ્રી હાર્દિક પ્રજાપતિ હિસાબી અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૧૬૫ ૯૯૭૪૨૪૫૨૧૩ -
૧૦ શ્રી પી. બી. પટૃણી (ઇ.ચા.) જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી ૨૫૫૧૧૫૯૧ ૮૧૪૧૦૦૯૭૭૪ -
૧૧ શ્રી બી. વી. વસોયા જિલ્‍લા ખેતીવાડી, અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૮૭૪ ૯૪૨૬૯૪૦૪૮૮ ૨૫૫૦૦૮૮૯
૧૨ શ્રીમતિ રશ્મિકા મોદી પ્રોગ્રામ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૧૧૫૯૦ ૯૪૨૮૫૦૦૪૧૧ ૨૫૫૧૧૫૯૦
૧૩ શ્રી એમ. પી. મહેતા જિલ્‍લા પ્રા.. શિક્ષણાધિકારી શ્રી ૨૫૫૦૭૧૨૬ ૯૯૦૯૯૭૧૬૪૯ ૨૫૫૦૧૯૫૬
૧૪ ડૉ. આર​. એન​. પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી ૨૫૫૦૩૮૩૨ ૯૮૭૯૦૩૫૩૬૮ ૨૫૫૦૩૮૩૨
૧૫ ડૉ. એચ. એમ. જોષી જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૩૭૫ ૯૮૨૪૫૩૪૮૮૯ -
૧૬ શ્રી એન. એલ. રાઠોડ જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૫૬૯ ૯૦૯૯૦૬૪૦૦૮ -
૧૭ શ્રી આર. જે. મેકવાન જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૫૨૦ ૯૯૦૯૧૪૭૮૯૪ -
૧૮ શ્રી ગૌતમ નાયક જિલ્‍લા આર. સી.એચ. અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૦૩૮ ૯૦૯૯૦૬૪૦૪૪ ૨૫૫૦૭૦૭૬
૧૯ શ્રી એ. ડી. બારૈયા આંતરીક ઓડીટ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૫૨૦ ૯૭૧૨૫૫૬૧૭૨ -
૨૦ શ્રી આર. જે. મેકવાન (ઇ.ચા.) મદદનીશ જિલ્‍લા રજિસ્‍ટ્રારશ્રી ૨૫૫૦૬૫૨૦ ૯૯૦૯૧૪૭૮૯૪ -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 882708