મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અ. નં.નામહોદ્દોફોન નંબર
ફેકસ ઓફીસકચેરીમોબાઇલ
ડૉ. સૌરભ પારધી- (આઈ. એ. એસ.)જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૪૮૭
૨૫૫૦૧૧૦૧
૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬૨૫૫૧૧૩૫૯
શ્રી આર.એન.કુચારાનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ)૨૫૫૦૯૮૧૫૭૫૬૭૦૧૭૬૧૮-
શ્રી જી.ડી. બામણીયાનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત)૨૫૫૦૭૨૬૬૯૯૨૫૨૩૨૩૪૮૨૫૫૧૧૨૮૯
શ્રી જી.ડી. પ્રજાપતિનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ)૨૫૫૦૮૧૪૧૯૪૨૮૦૦૧૧૩૧૨૫૫૦૮૧૪૧
શ્રી ભરત ચૌધરીકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ)૨૫૫૦૭૪૭૦૯૪૨૯૧૯૦૦૩૭૨૫૫૦૭૪૭૦
શ્રી બી.બી.પરમાર(ઈ.ચા.)કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)૨૫૫૦૬૬૧૧૯૪૨૭૨૮૮૧૧૪-
ર્ડો. શિલ્પા યાદવ (ઇ.ચા.)મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૭૬૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧૨૫૫૦૭૦૭૬
ર્ડો. શિલ્પા યાદવઅધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૩૮૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧૨૫૫૦૭૦૩૮
શ્રી હાર્દિક પ્રજાપતિહિસાબી અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૧૬૫૯૯૭૪૨૪૫૨૧૩-
૧૦શ્રી પી. બી. પટૃણી (ઇ.ચા.)જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી૨૫૫૧૧૫૯૧૮૧૪૧૦૦૯૭૭૪-
૧૧શ્રી બી. વી. વસોયાજિલ્‍લા ખેતીવાડી, અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૮૭૪૯૪૨૬૯૪૦૪૮૮૨૫૫૦૦૮૮૯
૧૨શ્રી એન. એલ​. રાઠોડ (ઇ.ચા.)પ્રોગ્રામ અધિકારીશ્રી૨૫૫૧૧૫૯૦૯૦૯૯૦૬૪૦૦૮૨૫૫૧૧૫૯૦
૧૩શ્રી એમ. પી. મહેતાજિલ્‍લા પ્રા.. શિક્ષણાધિકારી શ્રી૨૫૫૦૭૧૨૬૯૯૦૯૯૭૧૬૪૯૨૫૫૦૧૯૫૬
૧૪ડૉ. આર​. એન​. પટેલનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૨૫૫૦૩૮૩૨૯૮૭૯૦૩૫૩૬૮૨૫૫૦૩૮૩૨
૧૫ડૉ. એચ. એમ. જોષીજિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૩૭૫૯૮૨૪૫૩૪૮૮૯-
૧૬શ્રી એન. એલ. રાઠોડજિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૫૬૯૯૦૯૯૦૬૪૦૦૮-
૧૭શ્રી આર. જે. મેકવાનજિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦૯૯૦૯૧૪૭૮૯૪-
૧૮શ્રી ચિંતન દેસાઇ (ઇ.ચા.)જિલ્‍લા આર. સી.એચ. અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૦૩૮૯૦૯૯૦૬૪૦૪૪૨૫૫૦૭૦૭૬
૧૯શ્રી એ. ડી. બારૈયાઆંતરીક ઓડીટ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦૯૭૧૨૫૫૬૧૭૨-
૨૦શ્રી આર. જે. મેકવાન (ઇ.ચા.)મદદનીશ જિલ્‍લા રજિસ્‍ટ્રારશ્રી૨૫૫૦૬૫૨૦૯૯૦૯૧૪૭૮૯૪-


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 17/2/2018

વપરાશકર્તાઓ : 853068