મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક


  • સરનામું જીલ્લા પંચાયત કચેરી, ભદ્ર, અમદાવાદ.
  • ફોન નંબ૨૦૭૯-૨૫૫૦૬૫૨૦
  • ફેકસ નંબ૨-
  • મોબાઈલ નંબ૨ -
  • ઈ મેઈલ-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 962737