મુખપૃષ્ઠજિલ્લા પ્રમુખ વિષે

જિલ્લા પ્રમુખ વિષે


પ્રમુખશ્રી, જીલ્લા પંચાયત
પ્રમુખનું નામ :શ્રી જિતેંદ્રસિંહ હરીસિંહ ચૌહાણ - (કાભાઇ)
સરનામું:જિલ્‍લા પંચાયત, અમદાવાદ
રહેઠાણ: ગામ : આદરોડા, તાલુકો : બાવળા, જીલ્લો- અમદાવાદ
ફોન નં:૦૭૯-૨૫૫૦૭૨૨૬
મો.નં. :૯૮૯૮૮૩૫૧૨૯
ઈ મેઈલ:president-ddo-ahd@gujarat.gov.in
છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 962813