મુખપૃષ્ઠજિલ્લા પ્રમુખ વિષે

જિલ્લા પ્રમુખ વિષે


 શ્રીમતી પુષ્પાબેન ડાભી પ્રમુખશ્રી, જીલ્લા પંચાયત
પ્રમુખનું નામ :શ્રીમતી પુષ્પાબેન જોરૂભાઈ ડાભી
સરનામું:જિલ્‍લા પંચાયત, અમદાવાદ
રહેઠાણ: ગામ : કેશરડી, તાલુકો : બાવળા, જીલ્લો- અમદાવાદ
ફોન નં:-
મો.નં. :૯૮૨૪૬૭૫૦૪૮
જન્‍મ તારીખ:-
અભ્‍યાસ:-
વ્‍યવસાય:-
છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 13/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 821581