મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેજાહેર પ્રતિનિધિશ્રીઓ

જાહેર પ્રતિનિધિશ્રીઓ

ક્રમનામહોદદો
શ્રીમતિ પુષ્‍પાબેન જોરૂભાઇ ડાભી
મું.કેસરડી, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
પ્રમુખ
શ્રી અમરસિંહ રામુભાઇ સોલંકી
મું.મોડાસર, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
ઉપ પ્રમુખ
શ્રીમતિ મોહીનીબેન મહેશભાઇ ઠાકોર
મું.જેતલપુર , રેવતીનગર, તા.દશક્રોઇ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
શ્રીમતિ રેખાબેન કાંતીલાલ લકુમ
મું.રજોડા, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
શ્રીમતિ ચંપાબેન ઘનશ્‍યામભાઇ ઠાકોર
મું.નવાપુરા, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
શ્રી કાળુજી શકરાજી ડાભી
મું.નિધરાડ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
શ્રીમતિ કાંતાબેન કુંવરજી ઠાકોર
૯૭, દરજીની ખડકી અને પંચાલની ખડકી, મું. રામપુરા, તા.દેત્રોજ-રામપુરા
સભ્‍ય
શ્રીમતિ અંજનાબેન મેલસિંહ ચૌહાણ
મું. ચવલજ, મંજીપુરા, તા.દશક્રોઇ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
શ્રીમતિ અન્‍નપુર્ણાબા દિગ્‍પાલસિંહ ચુડાસમા
મું.આંબલી, તા.ધોલેરા, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૧૦શ્રીમતિ શર્મિષ્‍ઠાબા હરપાલસિંહ ચુડાસમા
મું.ઝીંઝર, તા.ધંધુકા, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૧૧શ્રીમતિ સવિતાબેન અશ્‍વિનભાઇ રાઠોડ
મું.પો. ભામસરા, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૧૨શ્રી રાધાબેન મનજીભાઇ સેનવા
મું.જાલમપુરા, તા.વિરમગામ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૧૩શ્રી સુરજીતસિંહ વખતસિંહ ગોહેલ
મું. ખસ્‍તા, તા.ધંધુકા, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૧૪શ્રી ઠાકરશીભાઇ સવસીભાઇ રાઠોડ
મું.દેવપુરા, તા.ધોલેરા, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૧૫શ્રી ડાહયાભાઇ તળશીભાઇ રાઠોડ
મું.વણી, તા.વિરમગામ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૧૬શ્રી રાજેશભાઇકેશાભાઇ ઠાકોર
મું.કાસીન્‍દ્રા, તા.દશક્રોઇ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૧૭શ્રી અલકાબેન ભરતભાઇ પટેલ
મું.કઠવાડા, પટેલવાસ, તા.દશક્રોઇ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૧૮શ્રીમતિ દેવકુંવરબેન પ્રવિણસિંહ દાયમા
છેવાડી ડલી, મું.સીમેજ, તા.ધોળકા જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૧૯શ્રી જીતેન્‍દ્રસિંહ હરીભાઇ ચૌહાણ
મું.પો. આદરોડા, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૨૦શ્રી કીરટસિંહ સરદારસંગ ડાભી
મું.પો. સિંધરેજ, તા.ધોળકા, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૨૧શ્રી ઉમેદજી બુધાજી ઝાલા
મું કુહા, કોઠીયા, તા.દશક્રોઇ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૨૨શ્રીમતિ ઇચ્‍છાબેન ભગવાનભાઇ પટેલ
રહે.ટ્રેન્‍ટ, તા.માંડલ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૨૩શ્રીમતિ હેમીબેન રમેશભાઇ પટેલ
મું.રેથલ, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૨૪શ્રીમતિ કૈલાસબેન સંજયભાઇ મકવાણા
મું.મટોડા, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૨૫શ્રીમતિ ભાવિબેન નિખિલકુમાર પટેલ
મું.ચોસર, નદીવાળી ફળીયું (વાસ) તાદશક્રોઇ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૨૬શ્રીમતિ ચંદ્રીકાબેન નટુજી ઠાકોર
મું. જુના પાઘર, તા.વિરમગામ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૨૭શ્રી મનિષકુમાર રતીલાલ મકવાણા
કેશરડી, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૨૮શ્રી જગદીશભાઇ મનજીભાઇ મેણીયા
મું.ઝેઝરા, તા.વિરમગામ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૨૯શ્રી બાબુભાઇ વિરજીભાઇ પઢાર
મું.દુર્ગી, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૩૦શ્રી જવાનસિંહ નાથુસિંહ ચૌહાણ
મું.સીંગરવા, ૧૨-પીપળાવાળો વાસ, તા.દશક્રોઇ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૩૧શ્રી અમરસિંહ અણદાજી ઠાકોર
રહે. સીતાપુર, તા.માંડલ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૩૨શ્રી મનુજી રાજાજી ઠાકોર
મું.ડાંગરવા, તા.દેત્રોજ-રામપુરા, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૩૩શ્રી વાસુભાઇ લાખુભાઇ સોલંકી
મેમરફળી, મું.મેમર, તા.બાવળા, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય
૩૪શ્રી અજમલભાઇ ઉદેસંગભાઇ બારડ
મું.વિરોચનનગર, તા.સાણંદ, જિ.અમદાવાદ
સભ્‍ય

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024790