મુખપૃષ્ઠ પંચાયત વિષે ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી રવિ શંકર - આઈ.એ.એસ.,જીલ્લા વિકાસ અધિકારી પાટણ
ડીડીઓ નામ:ભાર્ગવી દવે (આઇ.એ.એસ.)
હોદો:જીલ્લા વિકાસ અધિકારી અમદાવાદ
સ૨નામું:જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ
ફોન નં:૦૭૯-૨૫૫૦૬૪૮૭
ફેકસ નં:

૦૭૯-૨૫૫૧૧૩૫૯

મોબાઈલ નંબ૨:

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬

ઈ મેઈલ:ddo-ahd@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/3/2017

વપરાશકર્તાઓ : 774653