મુખપૃષ્ઠ પંચાયત વિષે ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

જીલ્લા વિકાસ અધિકારી પાટણ
ડીડીઓ નામ:શ્રી વિજયસિંહ એ. વાઘેલા (આઇ.એ.એસ.)
હોદો:જીલ્લા વિકાસ અધિકારી અમદાવાદ
સ૨નામું:જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ
ફોન નં:૦૭૯-૨૫૫૦૬૪૮૭
ફેકસ નં:

૦૭૯-૨૫૫૧૧૩૫૯

મોબાઈલ નંબ૨:૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬
ઈ મેઈલ:ddo-ahd@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 826256