મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


જીલ્લા વિકાસ અધિકારી અમદાવાદ
  • ડીડીઓ નામડૉ. સૌરભ પારધી (આઇ.એ.એસ.)
  • હોદોજીલ્લા વિકાસ અધિકારી અમદાવાદ
  • સ૨નામુંજિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ
  • ફોન નં૦૭૯-૨૫૫૦૬૪૮૭
  • ફેકસ નં૦૭૯-૨૫૫૧૧૩૫૯
  • મોબાઈલ નંબ૨૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬
  • ઈ મેઈલddo-ahd@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 836661