મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


શ્રી અરૂણ મહેશ બાબુ
  • ડીડીઓ નામશ્રી અરૂણ મહેશ બાબુ - (આઈ. એ. એસ.)
  • હોદોજીલ્લા વિકાસ અધિકારી અમદાવાદ
  • સ૨નામુંજિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ
  • ફોન નં૦૭૯-૨૫૫૦૬૪૮૭, ૨૫૫૦૧૧૦૧
  • ફેકસ નં૦૭૯-૨૫૫૧૧૩૫૯
  • મોબાઈલ નંબ૨૯૯૭૮૪૦૬૨૨૬
  • ઈ મેઈલddo-ahd@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024798