મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખાસંપર્ક માહિતી

વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓની વિગતો દર્શાવતું પત્રક


ક્રમકર્મચારીનું નામહોદોહાલનું સરનામું ફોન નંબર
શ્રી એસ.વી.દંતાણી ના.ચી.૧૬૨૮/૧૩૦, પીપળાવાલી ચાલી, દરીયાપુર, દરવાજા બહાર, અમરપુરા અમદાવાદ ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
શ્રી મેહુલ સિંધવના.ચી.ઇ-૩૦૪ શુભમ રેસીડેન્‍સી વાવોલ, ગાંધીનગર૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
કુ. હિમાદ્રીબા સરવૈયા
નાચી.સી-૬૯૮/૬૯૯ શેરી નં.-૭ વારાહી ચોક, કે.પી.ઇ.એસ.રોડ, કાળીયાબીડ, ભાવનગર ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
શ્રી રાજેન્‍દ્રભાઇ.આર.ગામેતી.જુ.કા.તા. વિજ પોસ્‍ટ બાલેટા,, તા.વિજયનગર, જિ.સાબરકાંઠા૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
શ્રી એન.ડી.પટેલ જુ.કા.૨૭ રિધ્ધી સોસાયટી, રન્‍ના પાર્ક, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
શ્રી બી.કે. પરમારજુ.કા.ચિત્રકુટ એપાર્ટમેન્‍ટ, એમ-૬૫ નારણપુરા, અમદાવાદ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
શ્રીમતી બી.સી.પટેલ,
જુ.કા.૭૩, સામ્રાજય ટેનામેન્‍ટ મહાદેવનગર ટેકરા, વસ્‍ત્રાલ રોડ, અમદાવાદ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
કુ. હેતલ ચૌહાણજુ.કા.૩/૫૪ કાગડાપીઠ પોલીસલાઇન , ન્યુ ક્લોથ માર્કેટ ની બાજુમાં, રાયપુર દરવાજા બહાર ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
શ્રી આર.એમ.કાઝી જુ.કા.૧૭૮૩/૨ પીરમીયા મુન્‍શીની ચાલી, મેદાનીવાડ, જમાલપુર, અમદાવાદ ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
૧૦શ્રી કમલ વ્યાસજુ.કા.૪/૨૩, વિષ્ણુનગર સોસાયટી,મિલન સિનેમા રોડ, સરસપુર, અમદાવાદ.૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
૧૧શ્રીમતી એ.આર.પ્રજાપતિ
જુ.કા.ડી-૪ માન્‍સી ટેનામેન્‍ટ, વિવેકાનંદનગર, હાથીજણ, અમદાવાદ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
૧૨શ્રી આર.એસ.ડાભીપટાવાળાગામ વાંચ તાદશક્રોઇ,જિ. અમદાવાદ પટેલ વાસ, પહેલો દરવાજા, અમદાવાદ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
૧૩શ્રી પી.ઝેડ.પટણીપટાવાળાસરસપુર, ભગવતી નગરની સામે, પંડીત નગર સોસાયટી, અમદાવાદ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
૧૪શ્રી ડી.કે.ચૌહાણપટાવાળાજેતલપુર, તા. દશક્રોઇ, વણકરવાસ, જિ. અમદાવાદ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
૧૫શ્રી એમ.જે.વાઘેલા, પટાવાળાવર્ગર્-૪, જિ.પં. સ્ટાફ કર્વાર્ટસ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
૧૬શ્રી એમ.એમ.ભીલપટાવાળાખાનપુર, ભીલવાસ, અમદાવાદ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
૧૭શ્રી એ.સી.ચુનારાપટાવાળા૭૫/૫, પુજાલાલની ચાલી, બહેરામપુરા,બારેજા રોડ, અમદાવાદ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦
૧૮શ્રી આર.આર.ડાભીપટાવાળા૬/૭૨ પારસનગર ભાગ-૧, નારણપુરા, સોલા રોડ, અમદાવાદ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024797