મુખપૃષ્ઠ | શાખાઓ | સિંચાઇ શાખા | નાની સિંચાઇ યોજનાની વિગત

તળાવો, ચેકડેમ, જળાશયને લગતી મિલકતોની વિગત દર્શાવતું પત્રક
નાની સિંચાઇ યોજનાની વિગત

અ. નં. જળાશયની વિગત જળાશયની કેપેસીટી
(ધન.મી.)
ઉંડાઇ
(આશરે)
યોજનાનું નામ કિંમત રૂા.
લાખમાં
1નાની સિંચાઇ યોજના તા.માંડલ2.37-માંડલ સિંચાઇ તળાવ7.40
2નાની સિંચાઇ યોજના તા.માંડલ0.54-સીતાપુર સિંચાઇ તળાવ2.40
3નાની સિંચાઇ યોજના તા.માંડલ0.78-ટ્રેન્ટ સિંચાઇ તળાવ2.40
4નાની સિંચાઇ યોજના તા.માંડલ0.31-કાચરોલ સિંચાઇ તળાવ1.50
5નાની સિંચાઇ યોજના તા.માંડલ0.47-શેર સિંચાઇ તળાવ0.90
6નાની સિંચાઇ યોજના તા.માંડલ0.10-દાલોદ (જગદેવ) સિંચાઇ તળાવ1.00
7નાની સિંચાઇ યોજના તા.માંડલ0.25-ઉધરોજ સિંચાઇ તળાવ0.90
8નાની સિંચાઇ યોજના તા.માંડલ2.30-વિઠ્ઠલાપુર સિંચાઇ તળાવ2.40
9નાની સિંચાઇ યોજના તા.માંડલ0.47-સોલગામ સિંચાઇ તળાવ0.80
10નાની સિંચાઇ યોજના તા.માંડલ0.47-ઢેઢાસણ સિંચાઇ તળાવ0.50


8.060.00માંડલ તાલુકાનું કુલ 20.20
11નાની સિંચાઇ યોજના તા.વિરમગામ0.25-ખેંગારીયા સિંચાઇ બંધ2.50
12નાની સિંચાઇ યોજના તા.વિરમગામ0.09-રહેમલપુર સિંચાઇ તળાવ4.90
13નાની સિંચાઇ યોજના તા.વિરમગામ0.15-ભાવડા સિંચાઇ તળાવ1.60
14નાની સિંચાઇ યોજના તા.વિરમગામ0.10-ધાકડી (રણાસર) સિંચાઇ તળાવ6.50
15નાની સિંચાઇ યોજના તા.વિરમગામ1.09-કમીજલા સિંચાઇ બંધ1.80
16નાની સિંચાઇ યોજના તા.વિરમગામ1.07-ઓગણ સિંચાઇ બંધ0.80
17નાની સિંચાઇ યોજના તા.વિરમગામ0.27-કરકથલ સિંચાઇ બંધ2.10
18નાની સિંચાઇ યોજના તા.વિરમગામ0.58-કુમરખાણ સિંચાઇ બંધ1.50
19નાની સિંચાઇ યોજના તા.વિરમગામ0.60-કાયલા સિંચાઇ તળાવ1.60
20નાની સિંચાઇ યોજના તા.વિરમગામ0.43-દેવપુરા સિંચાઇ તળાવ0.60
21નાની સિંચાઇ યોજના તા.વિરમગામ0.20-ડુમાણા (રાજગુરૂ) સિંચાઇ તળાવ0.80
22નાની સિંચાઇ યોજના તા.વિરમગામ0.27-મોટીકુમાદ સિંચાઇ તળાવ1.60
23નાની સિંચાઇ યોજના તા.વિરમગામ0.36-નાનીકુમાદ સિંચાઇ તળાવ0.60
24નાની સિંચાઇ યોજના તા.વિરમગામ0.08-મેલજ સિંચાઇ તળાવ2.30
--5.540.00વિરમગામ તાલુકાનું કુલ 29.20
25નાની સિંચાઇ યોજના તા.દેત્રોજ-રામપુરા0.12-સદાતપુરા સિંચાઇ તળાવ1.74
26નાની સિંચાઇ યોજના તા.દેત્રોજ-રામપુરા0.15-કોઇન્તીયા સિંચાઇ તળાવ2.20
27નાની સિંચાઇ યોજના તા.દેત્રોજ-રામપુરા0.45-ઓઢવ સિંચાઇ તળાવ2.50
--0.720.00દેત્રોજ રામપુરા તાલુકાનું કુલ 6.44
28નાની સિંચાઇ યોજના તા.ધંધુકા0.11-જસ્કા સિંચાઇ તળાવ3.50
29નાની સિંચાઇ યોજના તા.ધંધુકા0.09-ઝીંઝર સિંચાઇ તળાવ0.99
30નાની સિંચાઇ યોજના તા.ધંધુકા0.09-ઉમરગઢ સિંચાઇ તળાવ0.99
31નાની સિંચાઇ યોજના તા.ધંધુકા0.28-ખડોળ સિંચાઇ તળાવ4.50
32નાની સિંચાઇ યોજના તા.ધંધુકા0.08-કાસીન્દ્રા સિંચાઇ તળાવ0.99
33નાની સિંચાઇ યોજના તા.ધંધુકા0.09-ચેર સિંચાઇ તળાવ0.80
34નાની સિંચાઇ યોજના તા.ધંધુકા0.10-ગાંફ સિંચાઇ તળાવ1.50
--0.840.00ધંધુકા તાલુકાનું કુલ 13.27
35નાની સિંચાઇ યોજના તા.બાવળા0.08-રોહીકા સિંચાઇ તળાવ0.00
36નાની સિંચાઇ યોજના તા.બાવળા0.14-ફુલવાડી બંધ0.00
37નાની સિંચાઇ યોજના તા.બાવળા0.25-સાસુ-વહુ બંધ0.00
--0.470.00બાવળા તાલુકાનું કુલ 0.00
--15.630.00સમગ્ર અમદાવાદ જિલ્લાનો કુલ સરવાળો 69.11

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 13/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 821604