મુખપૃષ્ઠ | શાખાઓ | સંકલિત બાળવિકાસ શાખા | મહિલા બાળકલ્યા્ણ અને યુવાપ્રવૃત્તિ સમિતિ

મહિલા બાળકલ્યા્ણ અને યુવાપ્રવૃત્તિ સમિતિ


અ.ન.સમિતિના સભ્‍યશ્રીનું નામસભ્યિશ્રીનો હોદ્દોસરનામું
૧.શ્રીમતિ પુષ્પાબેન જોરુભાઈ ડાભીઅધ્યક્ષશ્રીમુ-કેસરડી, તા-બાવળા ,જી-અમદાવાદ
૨.શ્રીમતિ દેવકુંવરબેન પ્રવિણસિંહ દાયમાસભ્યશ્રી
છેવાડી ડલી,મુ.સિમેજ તા-ધોળકા,જી- અમદાવાદ
૩.શ્રીમતિ ચંદ્રિકાબેન નટુજી ઠાકોરસભ્યશ્રી
મું. જૂના પાધર,તા. વીરમગામ, જી. અમદાવાદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024774