મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ | પંચાયત શાખા | કારોબારી સમિતિ

કારોબારી સમિતિ


ક્રમકા.સ..ની મીટીંગની તારીખએજન્‍ડા ઇશ્‍યુ તારીખકાર્યવાહી નોંધ ઇશ્‍યુ કર્યા તારીખ
૦૯/૦૨/૧૬૦૧/૦૨/૧૬૦૯/૦૨/૧૬
૧૮/૨/૨૦૧૬૧૧/૦૨/૧૬૦૩/૦૩/૧૬
૫/૩/૨૦૧૬ મુલ્‍તવી રહેલ ૮/૩/૨૦૧૬૨૩/૨/૨૦૧૬૨૧/૩/૨૦૧૬
૧૨/૦૪/૧૬૩૧/૩/૨૦૧૬૧૯/૫/૨૦૧૬
૨૦/૫/૨૦૧૬૦૯/૦૫/૧૬૧૦/૦૬/૧૬
૧૩/૬/૨૦૧૬૦૧/૦૬/૧૬૧૪/૭/૨૦૧૬
૧૬/૭/૨૦૧૬ ૦૮/૦૭/૧૬૦૫/૦૮/૧૬
૨૩/૮/૨૦૧૬૧૧/૦૮/૧૬૨૬/૯/૨૦૧૬
૩૦/૯/૨૦૧૬૧૯/૯/૨૦૧૬૧૭/૧૦/૨૦૧૬
૧૦૧૮/૧૦/૨૦૧૬૦૬/૧૦/૧૬૨૧/૧૧/૨૦૧૬
૧૧૯/૧૨/૧૬ની મુલ્‍તવી ૨/૧/૨૦૧૭૨૮/૧૧/૨૦૧૬૧૯/૧૨/૨૦૧૭ ૧૭/૧/૨૦૧૭
૧૨૩૧/૧/૨૦૧૭ ૨૦/૧/૨૦૧૭૨૨/૨/૨૦૧૭
૧૩૧૫/૩/૨૦૧૭ ૦૪/૦૩/૧૭૨૧/૩/૨૦૧૭
૧૪૨૧/૪/૨૦૧૭૧૦/૦૪/૧૭


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024776