મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષે મહત્‍વના નજીકના શહેરો

મહત્‍વના નજીકના શહેરો

અમદાવાદ જીલ્‍લામાં ૭ નગરપાલિકાઓ આવેલી છે.
ક્રમશહેરનું નામ૨૦૧૧ ની વસ્‍તીજિલ્‍લા મથકેથી કિ.મી. (આશરે)
બારેજા૧૯૬૯૦૨૨
સાણંદ ૯૫૮૯૦૨૩
બાવળા૪૨૪૫૮૩૫
ધોળકા૮૦૯૪૫૪૫
ધંધુકા૩૨૪૭૫૧૦૫
બોપલ-ઘુમા ૫૩૦૫૭૧૨
વિરમગામ૫૫૮૨૧૬૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 938769