મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષે જીલ્લાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

જીલ્લાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી (સને ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી)

તાલુકા પ્રમાણે વસ્તી ગણતરી - ૨૦૧૧
અમદાવાદ જીલ્લાની ૨૦૧૧ની વસ્તીના આંકડાની વિગત
અ. નં૨૦૧૧ વસ્તીની વિગત૨૦૧૧ની વસ્તી
ગ્રામ્યશહેરીકુલ
કુટુંબની સંખ્યા૨૦૬૫૭૫૧૨૭૫૦૨૫૧૪૮૧૬૦૦
કુલ વસ્તી૧૦૩૦૯૦૪૬૦૨૮૧૫૨૭૦૫૯૦૫૬
પુરૂષ - (કુલ વસ્તી પૈકી)૫૩૩૭૮૨૩૧૭૪૪૧૪૩૭૦૮૧૯૬
સ્ત્રી - (કુલ વસ્તી પૈકી)૪૯૭૧૨૨૨૮૫૩૭૩૮૩૩૫૦૮૬૦
કુલ ૬ વર્ષથી નીચેના બાળકો૧૪૩૦૪૧૬૭૬૫૪૩૮૧૯૫૮૪
પૂરૂષ - ૬ વર્ષથી નીચેના૭૫૬૯૨૩૬૬૧૩૬૪૪૧૮૨૮
સ્ત્રી - ૬ વર્ષથી નીચેના૬૭૩૪૯૩૧૦૪૦૭૩૭૭૭૫૬
કુલ અનુસુચિત જાતિ૧૦૯૬૮૬૬૩૮૫૨૫૭૪૮૨૧૧
પુરૂષ - અનુસુચિત જાતિ૫૭૪૨૬૩૩૫૮૨૪૩૯૩૨૫૦
૧૦સ્ત્રી - અનુસુચિત જાતિ૫૨૨૬૦૩૦૨૭૦૧૩૫૪૯૬૧
૧૧કુલ અનુસુચિત જન જાતિ૧૬૫૭૬૭૨૩૫૧૮૮૯૨૭
૧૨પુરૂષ - અનુસુચિત જન જાતિ૮૫૬૭૩૮૪૨૯૪૬૯૯૬
૧૩સ્ત્રી - અનુસુચિત જન જાતિ૮૦૦૯૩૩૯૨૨૪૧૯૩૧
૧૪કુલ ભણેલા (અક્ષરજ્ઞાન)૬૩૫૫૫૯૪૭૦૮૮૨૭૫૩૪૪૩૮૬
૧૫પુરૂષ - ભણેલા (અક્ષરજ્ઞાન)૩૮૨૨૪૮૨૫૮૯૦૧૧૨૯૭૧૨૫૯
૧૬સ્ત્રી - ભણેલા (અક્ષરજ્ઞાન)૨૫૩૩૧૧૨૧૧૯૮૧૬૨૩૭૩૧૨૭
૧૭કુલ અભણ૩૯૫૩૪૫૧૩૧૯૩૨૫૧૭૧૪૬૭૦
૧૮પુરૂષ - અભણ૧૫૧૫૩૪૫૮૫૪૦૩૭૩૬૯૩૭
૧૯સ્ત્રી - અભણ૨૪૩૮૧૧૭૩૩૯૨૨૯૭૭૭૩૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024826