મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષે આબોહવા

આબોહવા-તાપમાન

જિલ્લાના મુખ્ય મથક અમદાવાદનું લધુત્તમ પણે મહત્તમ તાપમાન -અમદાવાદ
વર્ષજાન્યુઆરીફેબ્રુઆરીમાર્ચએપ્રિલમેજુન
અધિકતમલઘુત્તમઅધિકતમલઘુત્તમઅધિકતમલઘુત્તમઅધિકતમલઘુત્તમઅધિકતમલઘુત્તમઅધિકતમલઘુત્તમ
૨૦૦૦૩૩.૦૦૪.૯૦૩૬.૨૦૬.૨૦૪૧.૯૦૧૨.૧૦૪૪.૨૦૧૯.૨૦૪૩.૪૦૨૩.૧૦૪૨.૫૦૨૨.૬૦
૨૦૦૧૨૮.૧૦૧૧.૧૦૩૧.૮૦૧૨.૪૦૩૫.૫૦૧૯.૮૦૩૯.૭૦૨૩.૪૦૪૦.૯૦૨૭.૩૦૩૫.૪૦૨૬.૪૦
૨૦૦૨૨૭.૯૦૧૧.૩૦૩૦.૬૦૧૩.૪૦૩૬.૩૦૧૯.૮૦૪૦.૬૦૨૪.૯૦૪૨.૬૦૨૭.૬૦૩૯.૧૦૨૭.૮૦
૨૦૦૩૨૯.૧૦૧૩.૮૦૩૧.૧૦૧૬.૫૦૩૫.૮૦૧૯.૭૦૪૦.૦૦૨૫.૪૦૪૧.૭૦૨૭.૨૦૩૯.૧૦૨૭.૭૦
૨૦૦૪૩૧.૭૦૭.૭૦૩૬.૩૦૮.૬૦૪૨.૦૦૧૩.૩૦૪૨.૩૦૨૨.૯૦૪૫.૨૦૨૨.૭૦૪૨.૮૦૨૩.૦૦
૨૦૦૫૨૮.૫૦૮.૦૦૩૬.૫૦૫.૬૦૩૮.૫૦૧૭.૨૦૪૨.૨૦૧૭.૮૦૪૪.૪૦૨૩.૪૦૪૩.૯૦૨૪.૯૦
૨૦૦૬૩૩.૪૦૮.૩૦૩૭.૪૦૧૨.૨૦૩૮.૩૦૧૪.૩૦૪૦.૯૦૧૯.૯૦૪૪.૩૦૨૨.૬૦૪૨.૬૦૨૪.૬૦
૨૦૦૭૩૨.૭૦૯.૩૦૩૫.૪૦૧૨.૪૦૪૦.૭૦૧૮.૦૦૪૨.૬૦૧૬.૯૦૪૩.૧૦૨૬.૪૦૪૩.૦૦૨૫.૪૦
૨૦૦૮૩૨.૨૦૬.૯૦૩૪.૧૦૭.૦૦૪૦.૨૦૧૨.૪૦૪૩.૨૦૧૮.૨૦૪૨.૫૦૨૫.૨૦૪૧.૦૦૨૫.૫૦
૨૦૦૯૩૨.૨૦૧૧.૦૦૩૬.૭૦૧૧.૬૦૩૯.૦૦૧૬.૦૦૪૪.૩૦૨૧.૦૦૪૪.૪૦૨૩.૮૦૪૨.૨૦૨૩.૩૦
૨૦૧૦૩૨.૨૦૧૧.૦૦૩૭.૫૦૧૧.૬૦૪૩.૦૦૧૬.૨૦૪૪.૬૦૨૨.૪૦૪૬.૮૦૨૭.૨૦૪૪.૫૦૨૪.૩૦
૨૦૧૧૩૧.૫૦૬.૬૦૩૪.૯૦૧૨.૬૦૪૧.૦૦૧૩.૫૦૪૨.૫૦૧૭.૮૦૪૩.૪૦૨૫.૦૦૪૩.૩૦૨૪.૩૦
૨૦૧૨૩૦.૦૦૭.૧૦૩૫.૨૦૫.૨૦૩૯.૯૦૧૦.૫૦૪૧.૪૦૨૧.૬૦૪૩.૦૦૨૪.૦૦૪૧.૬૦૨૪.૨૦
૨૦૧૩૩૧.૫૦૭.૬૦૩૪.૮૦૧૦.૩૦૩૮.૩૦૧૩.૪૦૪૨.૪૦૨૦.૨૦૪૪.૩૦૨૫.૨૦૪૧.૬૦૨૩.૮૦
૨૦૧૪૩૦.૭૦૭.૦૦૩૩.૬૦૭.૮૦૩૮.૭૦૧૨.૪૦૪૩.૨૦૧૯.૪૦૪૪.૫૦૨૪.૪૦૪૫.૦૦૨૭.૫૦
૨૦૧૫૨૯.૯૦૧૦.૦૦૩૭.૮૦૧૦.૭૦૪૧.૫૦૧૩.૮૦૪૩.૩૦૨૦.૦૦૪૪.૬૦૨૪.૧૦૪૩.૯૦૨૫.૩૦
૨૦૧૬૩૪.૦૦૭.૫૦૩૫.૯૦૧૦.૪૦૪૧.૫૦૧૬.૯૦૪૩.૬૦૨૩.૦૦૪૮.૦૦૨૪.૬૦૪૪.૯૦૨૭.૦૦

વર્ષજુલાઈઓગસ્ટસપ્ટેમ્બરઓક્ટોબરનવેમ્બરડીસેમ્બર
અધિકતમલઘુત્તમઅધિકતમલઘુત્તમઅધિકતમલઘુત્તમઅધિકતમલઘુત્તમઅધિકતમલઘુત્તમઅધિકતમલઘુત્તમ
૨૦૦૦૩૬.૨૦૨૩.૪૦૩૭.૦૦૨૨.૭૦૩૯.૨૦૨૩.૩૦૩૯.૭૦૧૬.૩૦૩૬.૯૦૧૧.૦૦૩૩.૬૦૮.૭૦
૨૦૦૧૩૧.૪૦૨૫.૪૦૩૨.૧૦૨૫.૧૦૩૫.૯૦૨૫.૨૦૩૭.૧૦૨૨.૩૦૩૪.૨૦૧૬.૧૦૩૧.૧૦૧૧.૯૦
૨૦૦૨૩૩.૬૦૨૬.૧૦૩૨.૭૦૨૪.૮૦૩૪.૪૦૨૪.૧૦૩૮.૯૦૨૧.૩૦૩૪.૮૦૧૫.૩૦૩૧.૭૦૧૨.૭૦
૨૦૦૩૩૨.૯૦૨૬.૦૦૩૨.૦૦૨૫.૪૦૩૨.૫૦૨૪.૮૦૩૫.૭૦૨૦.૫૦૩૩.૭૦૧૮.૩૦૨૯.૫૦૧૨.૯૦
૨૦૦૪૩૮.૬૦૨૩.૦૦૩૩.૩૦૨૨.૨૦૩૭.૮૦૨૩.૦૦૩૫.૮૦૧૭.૬૦૩૫.૦૦૧૩.૪૦૩૨.૭૦૧૦.૦૦
૨૦૦૫૩૫.૮૦૨૩.૦૦૩૪.૦૦૨૩.૯૦૩૬.૨૦૨૨.૨૦૩૬.૬૦૧૫.૭૦૩૪.૪૦૧૧.૨૦૩૧.૫૦૭.૪૦
૨૦૦૬૩૮.૦૦૨૩.૫૦૩૨.૪૦૨૩.૦૦૩૬.૦૦૨૧.૪૦૩૮.૧૦૧૮.૮૦૩૪.૮૦૧૩.૦૦૩૩.૦૦૧૦.૯૦
૨૦૦૭૩૬.૩૦૨૪.૪૦૩૫.૨૦૨૩.૦૦૩૫.૨૦૨૩.૩૦૩૫.૯૦૧૬.૯૦૩૬.૪૦૧૨.૫૦૩૧.૪૦૧૦.૯૦
૨૦૦૮૩૭.૫૦૨૪.૧૦૩૪.૦૦૨૪.૨૦૩૬.૪૦૨૩.૨૦૩૮.૪૦૧૮.૭૦૩૬.૪૦૧૪.૦૦૩૪.૬૦૧૦.૫૦
૨૦૦૯૪૧.૮૦૨૨.૮૦૩૬.૪૦૨૩.૨૦૩૮.૩૦૨૨.૮૦૩૯.૨૦૧૪.૮૦૩૮.૦૦૧૪.૧૦૩૩.૭૦૧૨.૦૦
૨૦૧૦૪૦.૪૦૨૩.૫૦૩૫.૫૦૨૨.૩૦૩૬.૮૦૨૨.૪૦૩૮.૪૦૧૯.૨૦૩૫.૦૦૧૬.૭૦૩૦.૪૦૮.૨૦
૨૦૧૧૩૪.૦૦૨૩.૫૦૩૪.૬૦૨૩.૪૦૩૪.૪૦૨૩.૦૦૩૭.૪૦૧૮.૭૦૩૬.૧૦૧૫.૩૦૩૫.૦૦૯.૨૦
૨૦૧૨૩૯.૫૦૨૩.૨૦૩૬.૦૦૨૩.૦૦૩૬.૨૦૨૩.૧૦૩૭.૨૦૧૫.૮૦૩૪.૧૦૧૧.૩૦૩૪.૨૦૯.૨૦
૨૦૧૩૩૭.૦૦૨૨.૨૦૩૪.૨૦૨૩.૫૦૩૮.૪૦૨૩.૩૦૩૬.૦૦૧૭.૪૦૩૫.૮૦૧૨.૮૦૩૨.૦૦૮.૩૦
૨૦૧૪૪૦.૧૦૨૩.૧૦૩૫.૭૦૨૩.૨૦૩૬.૦૦૨૩.૧૦૩૮.૮૦૧૯.૦૦૩૬.૨૦૧૫.૦૦૩૩.૨૦૭.૪૦
૨૦૧૫૩૮.૨૦૨૨.૪૦૩૬.૨૦૨૫.૪૦૩૮.૫૦૨૩.૦૦૩૯.૦૦૧૭.૧૦૩૬.૪૦૧૩.૦૦૩૫.૬૦૮.૦૦
૨૦૧૬૩૮.૪૦૨૩.૯૦૩૫.૪૦૨૩.૨૦૩૭.૦૦૨૩.૦૦૩૬.૪૦૧૬.૮૦૩૫.૪૦૧૩.૧૦૩૩.૮૦૧૦.૭૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024778