મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષે આબોહવા

આબોહવા-તાપમાન

જિલ્લાના મુખ્ય મથક અમદાવાદનું લધુત્તમ પણે મહત્તમ તાપમાન -અમદાવાદ
 
ક્રમ માસનું નામ સને ૨૦૦૦ સને ૨૦૦૧ સને ૨૦૦૨ સને ૨૦૦૩
મહત્તમ લધુત્તમ મહત્તમ લધુત્તમ મહત્તમ લધુત્તમ મહત્તમ લધુત્તમ
જાન્યુઆરી ૩૩.૦ ૪.૯ ૨૮.૧ ૧૧.૧ ૨૭.૯ ૧૧.૩ ૨૯.૧ ૧૩.૮
ફેબ્રુઆરી ૩૬.૨ ૬.૨ ૩૧.૮ ૧૨.૪ ૩૦.૬ ૧૩.૪ ૩૧.૧ ૧૬.૫
માર્ચ ૪૧.૯ ૧૨.૧ ૩૫.૫ ૧૯.૮ ૩૬.૩ ૧૯.૮ ૩૫.૮ ૧૯.૭
એપ્રિલ ૪૪.૨ ૧૯.૨ ૩૯.૭ ૨૩.૪ ૪૦.૬ ૨૪.૯ ૪૦.૦ ૨૫.૪
મે ૪૩.૪ ૨૩.૧ ૪૦.૯ ૨૭.૩ ૪૨.૬ ૨૭.૬ ૪૧.૭ ૨૭.૨
જુન ૪૨.૫ ૨૨.૬ ૩૫.૪ ૨૬.૪ ૩૯.૧ ૨૭.૮ ૩૯.૧ ૨૭.૭
જુલાઇ ૩૬.૨ ૨૩.૪ ૩૧.૪ ૨૫.૪ ૩૩.૬ ૨૬.૧ ૩૨.૯ ૨૬.૦
ઓગસ્ટ ૩૭.૦ ૨૨.૭ ૩૨.૧ ૨૫.૧ ૩૨.૭ ૨૪.૮ ૩૨.૦ ૨૫.૪
સપ્ટેમ્બર ૩૯.૨ ૨૩.૩ ૩૫.૯ ૨૫.૨ ૩૪.૪ ૨૪.૧ ૩૨.૫ ૨૪.૮
૧૦ ઓકટોબર ૩૯.૭ ૧૬.૩ ૩૭.૧ ૨૨.૩ ૩૮.૯ ૨૧.૩ ૩૫.૭ ૨૦.૫
૧૧ નવેમ્બર ૩૬.૯ ૧૧.૦ ૩૪.૨ ૧૬.૧ ૩૪.૮ ૧૫.૩ ૩૩.૭ ૧૮.૩
૧૨ ડીસેમ્બર ૩૩.૬ ૮.૭ ૩૧.૧ ૧૧.૯ ૩૧.૭ ૧૨.૭ ૨૯.૫ ૧૨.૯

આગળ જુઓ
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 882676