મુખપૃષ્ઠ | શાખાઓ | આયુર્વેદ શાખા | હોમિયોપેથીક મેડીકલ ઓફિસરોના મોબાઇલ નંબરોની યાદી

અમદાવાદ જિલ્લાના હોમિયોપેથીક મેડીકલ ઓફિસરોના મોબાઇલ નંબરોની યાદી


ક્રમમે.ઓ. નું નામદવાખાના નું નામ તાલુકોમોબાઇલ નંબર ઘર નંબરસરનામું
ર્ડો.અશોકભાઇ પંડયા મે.ઓ. કાલુપુર- ૨
(હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ)
સીટી૯૪૨૮૮૦૦૧૧૫-અર્બન હેલ્થ સેન્ટર, શાહપુર
ર્ડો.પલ્લવ દેસાઇ મે.ઓ. દરીયાપુર
( હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ )
સીટી૯૪૨૬૨૭૬૮૨૫-કામદાર વીમા યોજનાનું દવાખાનું દરીયાપુર દરવાજા પાસે, અમદાવાદ
ર્ડો. ડી. આર. ક્ષત્રિય મે.ઓ. ગોમતીપુરસીટી૯૪૨૬૮૭૮૧૨૪-જુનુ મસ્ટર સ્ટેશન, સમશેર બાગ,
મુ. ગોમતીપુર
ર્ડો.દિલીપ મોટવાણીમે.ઓ. અસારવાસીટી૯૪૨૭૯૫૪૬૫૩-સરકારી મણિબેન હોસ્પિટલ અસારવા, અમદાવાદ
ર્ડો. જી. એ. કલ્સરીયા મે.ઓ. ખાડીયાસીટી૯૪૨૬૮૩૩૫૫૪-બી.એન.લાયબ્રેરી બિલ્ડીંગ, બહુઆની પોળના નાકે રાયપુર, ખાડીયા
ર્ડો.જી. એસ. કાઝી મે.ઓ. જમાલપુરસીટી૯૮૨૪૬૫૬૮૯૮-હિન્દુ, મુસ્લીમ ડિસ્પેન્સરી કાચની મસ્જીદ પાસે, જમાલપુર
ર્ડો.વાય. આર. બક્ષીમે.ઓ. વાસણાસીટી૯૮૨૫૪૨૪૬૭૩-મ્યુનિસિપલ સિવિક સેન્ટર, સ્વામી મંદિરની પાછળ, વાસણા
ર્ડો.પી. જે. શાહ મે.ઓ. નવા નરોડાસીટી૯૮૨૪૫૩૧૪૩૬-પહેલો માળ, મ્યુનિસિપલ કંમ્પાઉન્ડ, સૈજપુર બોઘા, નવા નરોડા
ર્ડો.સી.પી. પંડયામે.ઓ. બાપુનગરસીટી૯૮૨૫૫૮૯૦૨૩-જુની કાકડીયા હોશ્પિટલ, બાપુનગર
૧૦ર્ડો.દર્શિની આર. પટેલમે.ઓ. નવા વાડજસીટી૯૬૨૪૯૮૮૯૬૮-ફિઝીયોથેરાપી સેન્ટર, અર્બન હેલ્થ સેન્ટર,
નવા વાડજ
૧૧ર્ડો. ડી.એમ. શાહમે.ઓ. કાલુપુર-૧
(હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ)
સીટી૯૮૨૪૫૧૭૩૧૯-નરનારાયણ કોમ્પ્લેક્ષ, કાલુપુર સ્વામીનારાયણ મંદિરની સામે, કાલુપુર-૧
૧૨ર્ડો.જીગ્નેશ દોશીમે.ઓ. મણિનગર
(હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ)
સીટી૯૮૨૫૦૯૮૪૫૩-વલ્લભાચાર્ય ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટનું મકાન, મણિનગર ચાર રસ્તા
૧૩ર્ડો.હીરેન ચાવડા મે.ઓ. વિસલપુરદસ્ક્રોઇ૭૮૭૮૫૫૭૧૧૭-સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાનું, વિસલપુર,
તા.દસ્ક્રોઇ,
જિ. અમદાવાદ
૧૪ર્ડો.હીરેન ચાવડા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. વટામણઘોળકા૭૮૭૮૫૫૭૧૧૭-પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, વટામણ,
તા. ઘોળકા,
જિ. અમદાવાદ
૧૫ર્ડો.મનીષા બી. નાયક મે.ઓ. ઓગણજદસ્ક્રોઇ૯૪૨૮૨૪૬૪૧૧-અર્બન હેલ્થ સેન્ટર, ઓગણજ
૧૬ર્ડો.સી.પી. પંડયા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. મોડાસરસાણંદ૯૮૨૫૫૮૯૦૨૩-પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, મોડાસર
તા. સાણંદ
જિ. અમદાવાદ
૧૭ર્ડો.દિલીપ મોટવાણી(ઇ.ચા.) મે.ઓ. કુમરખાણ વિરમગામ૯૪૨૭૯૫૪૬૫૩-પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કુમરખાણ તા.વિરમગામ જિ.અમદાવાદ
૧૮ર્ડો.હીરેન ચાવડા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. મિંગલપુરઘોલેરા૭૮૭૮૫૫૭૧૧૭-સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાનું મિંગલપુર તા.ઘોલેરા જિ.અમદાવાદ
૧૯-સિવિલ હોસ્પિટલ સોલા---સિવિલ હોસ્પિટલ, સોલા અમદાવાદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 845926