મુખપૃષ્ઠ | શાખાઓ | આયુર્વેદ શાખા | હોમિયોપેથીક મેડીકલ ઓફિસરોના મોબાઇલ નંબરોની યાદી

અમદાવાદ જિલ્લાના હોમિયોપેથીક મેડીકલ ઓફિસરોના મોબાઇલ નંબરોની યાદી


ક્રમમે.ઓ. નું નામદવાખાના નું નામ તાલુકોમોબાઇલ નંબર ઘર નંબરસરનામું
1ર્ડો.અશોકભાઇ પંડયા મે.ઓ. કાલુપુર- ૨
(હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ)
સીટી9428800115-અર્બન હેલ્થ સેન્ટર, શાહપુર
2ર્ડો.પલ્લવ દેસાઇ મે.ઓ. દરીયાપુર
( હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ )
સીટી9426276825-કામદાર વીમા યોજનાનું દવાખાનું દરીયાપુર દરવાજા પાસે, અમદાવાદ
3ર્ડો. ડિમ્પલ આર. ક્ષત્રિય મે.ઓ. ગોમતીપુરસીટી9426878124-જુનુ મસ્ટર સ્ટેશન, સમશેર બાગ,
મુ. ગોમતીપુર
4ર્ડો.દિલીપ મોટવાણીમે.ઓ. અસારવાસીટી9427954653-સરકારી મણિબેન હોસ્પિટલ અસારવા, અમદાવાદ
5ર્ડો. ગીતા એ. કલ્સરીયા મે.ઓ. ખાડીયાસીટી9426833554-બી.એન.લાયબ્રેરી બિલ્ડીંગ, બહુઆની પોળના નાકે રાયપુર, ખાડીયા
6ર્ડો.ગુલરેઝ એસ. કાઝી મે.ઓ. જમાલપુરસીટી9824656898-હિન્દુ, મુસ્લીમ ડિસ્પેન્સરી કાચની મસ્જીદ પાસે, જમાલપુર
7ર્ડો. ગીતા એ. કલ્સરીયા (ઇ.ચા.) મે.ઓ. વાસણાસીટી9426833554-મ્યુનિસિપલ સિવિક સેન્ટર, સ્વામી મંદિરની પાછળ, વાસણા
8ર્ડો.પુર્વી જે. શાહ મે.ઓ. નવા નરોડાસીટી9824531436-પહેલો માળ, મ્યુનિસિપલ કંમ્પાઉન્ડ, સૈજપુર બોઘા, નવા નરોડા
9ર્ડો.ચિંતન પી. પંડયામે.ઓ. બાપુનગરસીટી9825589023-જુની કાકડીયા હોશ્પિટલ, બાપુનગર
10ર્ડો.દર્શિની આર. પટેલમે.ઓ. નવા વાડજસીટી9624988968-ફિઝીયોથેરાપી સેન્ટર, અર્બન હેલ્થ સેન્ટર,
નવા વાડજ
11ર્ડો. ડેનિશ એમ. શાહમે.ઓ. કાલુપુર-૧
(હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ)
સીટી9824517319-નરનારાયણ કોમ્પ્લેક્ષ, કાલુપુર સ્વામીનારાયણ મંદિરની સામે, કાલુપુર-૧
12ર્ડો.જીગ્નેશ દોશીમે.ઓ. મણિનગર
(હાલમાં સરકારી હોમિયોપેથી મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલ દેથલી તા.સિધ્ધપુર જિ.પાટણ)
સીટી9825098453-વલ્લભાચાર્ય ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટનું મકાન, મણિનગર ચાર રસ્તા
13ર્ડો.હિરેન ચાવડા મે.ઓ. વિસલપુરદસ્ક્રોઇ7878557117-સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાનું, વિસલપુર,
તા.દસ્ક્રોઇ,
જિ. અમદાવાદ
14ર્ડો.હિરેન ચાવડા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. વટામણઘોળકા7878557117-પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, વટામણ,
તા. ઘોળકા,
જિ. અમદાવાદ
15ર્ડો.મનીષા બી. નાયક મે.ઓ. ઓગણજદસ્ક્રોઇ9428246411-અર્બન હેલ્થ સેન્ટર, ઓગણજ
16ર્ડો.ચિંતન પી. પંડયા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. મોડાસરસાણંદ9825589023-પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, મોડાસર
તા. સાણંદ
જિ. અમદાવાદ
17ર્ડો.દિલીપ મોટવાણી(ઇ.ચા.) મે.ઓ. કુમરખાણ વિરમગામ9427954653-પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કુમરખાણ તા.વિરમગામ જિ.અમદાવાદ
18ર્ડો.હિરેન ચાવડા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. મિંગલપુરઘોલેરા7878557117-સરકારી હોમિયોપેથી દવાખાનું મિંગલપુર તા.ઘોલેરા જિ.અમદાવાદ
19ડો.મનીષા બી નાયક(ઇ.ચા.) સિવિલ હોસ્પિટલ સોલા અમદાવાદસીટી9428246411-સિવિલ હોસ્પિટલ, સોલા અમદાવાદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024773