મુખપૃષ્ઠઈ-સીટીઝનમાહિતી મેળવવાનો અધિકારમહેસુલ શાખા

મહેસુલ શાખા

 
અ.નં. પ્રકરણ વિગત
પ્રકરણ - ૧ પ્રસ્તાવના વહીવટી માળખુ
પ્રકરણ - ૨ (નિયમ સંગ્રહ-૧)સંગઠનની વિગતો-કાર્યો અને ફરજો
પ્રકરણ - ૩ (નિયમ સંગ્રહ-ર) અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો.
પ્રકરણ - ૪ (નિયમ સંગ્રહ-૩) કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિમયો, સૂચનાઓ નિયમસંગ્રહ અને દફતરો
પ્રકરણ - ૫ (નિયમ સંગ્રહ - ૪) નીતિ ધડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામશૅ અથવા તેના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત
પ્રકરણ - ૬ (નિયમ સંગ્રહ - ૫) જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક
પ્રકરણ - ૭ (નિયમ સંગ્રહ - ૬) તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડૅ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક
પ્રકરણ - ૮ (નિયમ સંગ્રહ-૭) સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ હોદ્દો અને અન્ય વિગતો
પ્રકરણ - ૯ નિણૅય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાયૅપદ્ધતિ
૧૦ પ્રકરણ - ૧૦ અધિકારી અને કર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તીકા (ડીરેકટરી)
૧૧ પ્રકરણ - ૧૧ (નિયમસંગ્રહ-૧૦) વિનિયમોમાં જોગવાઇ કર્યા મુજબ મહેનતાણાંની પધ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું
૧૨ પ્રકરણ - ૧૨ (નિયમસંગ્રહ-૧૧) પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર.
૧૩ પ્રકરણ - ૧૩ સહાયકી કાયૅક્રમોના અમલ અંગેની પદ્ધતિ
૧૪ પ્રકરણ - ૧૪ (નિયમસંગ્રહ-૧૩)તેણે આપેલ રાહતો, પરમિટ કે અધિકૃત મેળવનારની વિગતો
૧૫ પ્રકરણ-૧૫ ((નિયમસંગ્રહ-૧૪)કાર્યો કરવા માટે નક્કી કરેલાં ધોરણો
૧૬ પ્રકરણ-૧૬ (નિયમસંગ્રહ-૧૫)વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
૧૬ પ્રકરણ-૧૭ (નિયમસંગ્રહ-૧૬) માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની વિગતો
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1025684