મુખપૃષ્ઠઈ-સીટીઝનમાહિતી મેળવવાનો અધિકારહિસાબી શાખા

હિસાબી શાખા

અ.નં.પ્રકરણવિગત
પ્રકરણ - ૧હિસાબી શાખાની મુખ્ય કામગીરી
પ્રકરણ - ૨શાખાના સ્ટાફની વિગતો
પ્રકરણ - ૩અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો.
પ્રકરણ - ૪-
પ્રકરણ - ૫નીતિ ધડતર અથવા નીતિના અમલ સંબધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત
પ્રકરણ - ૬જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળનીવ્યકિત પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાએ અંગેનું પત્રક
પ્રકરણ - ૭તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ,પરીષદ સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક
પ્રકરણ - ૮સરકારી માહિતી અધિકારીઓનાં નામ, હોદો અને અન્ય વિગતો
પ્રકરણ - ૯નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ
૧૦પ્રકરણ - ૧૦પ્રકરણ-૧૦ - હિસાબી અધિકારી
૧૧પ્રકરણ - ૧૧હિસાબી શાખા અધિકારી/કર્મચારીને મળતા પગાર ભથ્થા
૧૨પ્રકરણ - ૧૨પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર
૧૩પ્રકરણ - ૧૩સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પધ્ધતિ
૧૪પ્રકરણ - ૧૪તેણે આપેલ રાહતો, પરમિટ અધિકૃતિ મેળવનારની વિગતો
૧૬પ્રકરણ-૧૬વીજાણુંરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી
૧૬પ્રકરણ-૧૭માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગતો

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1025681