મુખપૃષ્ઠઈ-સીટીઝનમાહિતી મેળવવાનો અધિકારબાંઘકામ શાખા

બાંઘકામ શાખા

અ.નં. પ્રકરણ વિગત
બાંઘકામ શાખા -માહીતી અધિકાર અધિનિયમ
પ્રકરણ - ૧ માહીતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫
પ્રકરણ - ૨ શાખાના અધિકારીશ્રી /કર્મચારીશ્રીઓની સત્તા અને ફરજો
પ્રકરણ - ૩ માહિતી મેળવવા અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫
પ્રકરણ - ૪ દેખરેખ અને જવાબદારી ની કાર્યરીતી
પ્રકરણ - ૫ કામો બજાવવા નકકી કરેલા ધોરણો
પ્રકરણ - ૬ કાર્યો કરવા માટેના નિયમો-વિનિયમો સુચનાઓ નિયમસંગ્રહ અને દફતરો
પ્રકરણ - ૭ જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળના વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ પત્રક લાગુ પડતુ નથી.
પ્રકરણ - ૮ નીતિ ધડતર અથવા નીતિના અમલ સબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત
પ્રકરણ - ૯ બોર્ડ/પરિષદ સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક
૧૦ પ્રકરણ - ૧૦ કચેરી/શાખાના અને તાબાની જિલ્લા/તાલુકા કચેરીના વડા અધિકારીની વિગત
૧૧ પ્રકરણ - ૧૧ પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવેલ અંદાજપત્ર તમામ યોજનાઓ સુચિત ખર્ચ અને દરેક એજન્સીને ફાળવેલ અંદાજપત્ર
૧૨ પ્રકરણ - ૧૨ સહાયકી કાર્યક્રમ અંગેના અમલ અંગેની માહીતી યોજનાવાર ફાળવેલ ખર્ચની અને લાભાર્થીઓની વિગતનું પત્રક
૧૩ પ્રકરણ - ૧૩ આપેલ રાહતો પરમિટ અને અધિકૃત મેળવનારની વિગત
૧૪ પ્રકરણ - ૧૪ ઇલેકટ્રોનીકસ સ્વરુપમાં ઉપલબ્ધ માહીતીની વિગત
૧૫ પ્રકરણ-૧૬ માહિતી અધિકારીઓનાં નામ, હોદૃો અને અન્ય વિગતો
૧૬ પ્રકરણ-૧૭ સરકારે નિયમો અથવા હુકમો, પરિપત્રોથી ઠરાવેલ હોય તો તેની અથવા અન્ય જરૂરી માહિતી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1025677