મુખપૃષ્ઠઈ-સીટીઝનમાહિતી મેળવવાનો અધિકારઆરોગ્‍ય શાખા

આરોગ્‍ય શાખા/કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા

અ.નં.પ્રકરણવિગત
પ્રકરણ - ૧પ્રસ્તાવના
પ્રકરણ - ૨સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો
પ્રકરણ - ૩મેલેરિયા શાખામાં કામગીરીની ફાળવાણી નું પત્રક
પ્રકરણ - ૪કાર્યો કરવા માટે નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો
પ્રકરણ - ૫નીતિ ધડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધીત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત
પ્રકરણ - ૬જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક
પ્રકરણ - ૭તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક
પ્રકરણ - ૮સરકારી માહિતી અધિકારીઓનાં નામ, હોદ્‍ા અને અન્ય વિગતો આરોગ્ય શાખા
પ્રકરણ - ૯નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ
૧૦પ્રકરણ - ૧૦અધિકારી અને કર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા (ડીરેકટરી)
૧૧પ્રકરણ - ૧૧વિનિયમોમાં જોગવાઇ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતુ માસિક મહેનતાણુ
૧૨પ્રકરણ - ૧૨પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર
૧૩પ્રકરણ - ૧૩સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પધ્ધતિ
૧૪પ્રકરણ -૧૪તેણે આપેલ રાહતો, પરમિટ કે અધિકૃતિ મેળવનારની વિગતો
૧૫પ્રકરણ - ૧૫કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલા ધોરણો
૧૬પ્રકરણ - ૧૬વિજાણુ રૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
૧૭પ્રકરણ - ૧૭માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકની ઉપલબ્ધ સવલતોની વિગતો

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1025701