બી.પી.એલ. ની યાદી
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટે

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

 
અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સ્‍કોર ૦-૧૬ સ્‍કોર ૧૭-૨૦
સીટી
માંડલ
દેત્રોજ
વિરમગામ
સાણંદ
દસક્રોય
બાવળા
ધોળકા
ધંધુકા
૧૦ રાણપુર
૧૧ બરવાળા
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024736