મુખપૃષ્ઠ | શાખાઓ | સિંચાઇ શાખા | મંજુર થયેલા કામોની વિગતનું પત્રક

સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષમાં જિ.પં. ફંડ સિંચાઇ સદરે
મંજુર થયેલા કામોની વિગતનું પત્રક

અ.નં. સદરપેટા સદરકામનું નામ તાલુકો મંજુર રકમ રૂા.લાખમાં એજન્સીનું નામથયેલ ખર્ચ કામની સ્થિતિ
-જિ.પં. સ્વભંડોળપીવાના પાણીની આકસ્મિક મુશ્કેલીકમોડ સ્ટોર્સ ખાતે જુદી જુદી ક્ષમતાના સબ.પંપ સપ્લાયનું કામ.


10613050૧૫૧ નંગ પંપસેટ ખરીદી
1જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગકલ્યાણગઢ ગામે ભરવાડવાસથી ગંદા પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ. તા.બાવળાબાવળા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.199653કામ પુર્ણ
2જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગચિયાડા ગામે પ્રાથમિક શાળાથી એપ્રોચ રોડ તરફ ગંદા પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ. બાવળા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.197681કામ પુર્ણ
3જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગદેવધોલેરા ગામે નવા બોરથી ભરવાડવાસ તરફ પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇનનું કામ. બાવળા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.190885કામ પુર્ણ
4જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગઅમીપુરા ગામે બોરથી મેધાભાઇના ઘર સુધીની પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇનનું કામ.ધોળકા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.199341કામ પુર્ણ
5
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગલોલીયા ગામે વાલ્મીકી સમાજથી સ્મશાન તરફ પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇનનું કામ. તા.ધોળકાધોળકા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.159473કામ પુર્ણ
6
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગકેસરગઢ ગામનું પરૂ સરદારગઢ ગામે ભરવાડ ભીખાભાઇના ઘરથી ગામ તળાવ તરફ જતી ખુટતી ગંદા પાણીના નિકાલની ગટર લાઇનનું કામ. તા.ધોળકાધોળકા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.200000કામ પુર્ણ
7જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગવાસણ ગામે નવા પરામાં પાણીની પાઇપ લાઇનનું કામ. તા.વિરમગામવિરમગામ1.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.99791કામ પુર્ણ
8
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગશિયાલ ગામે વાધરીવાસના નાકેથી ગામના વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ.વિરમગામ2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.199942કામ પુર્ણ
9
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગજુના પાધર ગામે પ્રાથમિક શાળા પાસેથી ગંદા પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ. તા.વિરમગામવિરમગામ2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.181667કામ પુર્ણ
10
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગડુમાણા ગામે ગામમાં નિશાળથી ગામ તરફ આવન-જાવન કરવા માટે નાળુ બનાવવાનું કામ. તા.વિરમગામવિરમગામ1.50સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.149497કામ પુર્ણ
11જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગછનીયાર ગામે પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇનનું કામ.દેત્રોજ-રામપુરા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.196460કામ પુર્ણ
12
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગનદીશાળા ગામે ડોડીયા પરામાં વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે ગટરનું કામ. તા.દેત્રોજ-રામપુરાદેત્રોજ-રામપુરા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.112976કામ પુર્ણ
13
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગરામપુરા ગામે નવા બોરથી પાણીની ટાંકી સુધીની પાણીની પાઇપ લાઇનનું કામ. ૪ એમ.એમ. ની લાઇન તા.દેત્રોજ-રામપુરાદેત્રોજ-રામપુરા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.198907કામ પુર્ણ
14
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગનિધરાડ ગામે રેલ્વે સ્ટેશનથી અધુરી ગંદા પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇન પુરી કરવાનું કામ. સાણંદ2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.199845કામ પુર્ણ
15
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગઅણદેજ ગામે મહાદેવ પરામાં પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇનનું કામ. તા.સાણંદસાણંદ1.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.99500કામ પુર્ણ
16
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગનાનીદેવતી ગામે હરીજનવાસમાં ખુટતી ગટર લાઇનનું કામ.સાણંદ2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.199678કામ પુર્ણ
17
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગવિંછીયા ગામે ભરવાડવાસમાં ખુટતી ગટર લાઇનનું કામ.સાણંદ1.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.99822કામ પુર્ણ
18
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગમોજે.સોયલા ગામે એપ્રોચ રોડથી ગોવાભાઇ ફુલાભાઇના ઘર સુધી તથા મેઇન રોડથી કાશીરામભાઇ ગેલાભાઇના ઘર સુધી ગટર લાઇનનું કામ. તા.સાણંદસાણંદ3.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.298538કામ પુર્ણ
19
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગચરલ ગામે પીવાના પાણીની ખુટતી પાઇપ લાઇનનું કામ.સાણંદ1.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.99547કામ પુર્ણ
20જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગહઠીપુરા ગામે ખુટતી ગટર લાઇનનું કામ. તા.સાણંદસાણંદ3.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.298298કામ પુર્ણ
21જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગઉધરોજપુરા ગામે દલિતવાસના નાકે ચોમાસાના પાણીના નિકાલ માટે ગીતાપુરના રસ્તા તરફ ગટર લાઇનનું કામ. તા.માંડલમાંડલ2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.164646કામ પુર્ણ
22
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગદાલોદ ગામે ઠાકોરવાસમાં ગંદા પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ. તા.માંડલમાંડલ2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.197983કામ પુર્ણ
23જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગકુહા ગામે કોઠીયા મુકામે ધરડા ઘરથી અમરસિંહ મંગાજી તથા વિષ્ણુભાઇના ઘર તરફ પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇનનું કામ.દસક્રોઇ2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.180338કામ પુર્ણ
24જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગસીતાપુર ગામે દરબારવાસની ગંદા પાણીના નિકાલ માટેની ગટર લાઇનનું કામ.માંડલ4.50સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.448210કામ પુર્ણ
25જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગમાંડલ ગામે ચિત્રકુટ સોસાયટીમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ.માંડલ1.50સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.148697કામ પુર્ણ
26જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગસીતાપુર ગામે ઠાકોરવાસની ગંદા પાણીના નિકાલ માટેની ગટર લાઇનનું કામ.માંડલ4.50સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.438132કામ પુર્ણ
27જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગસીતાપુર ગામે ખોડીયાર માતાજીના મંદિરથી ગૌચર તરફ વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ.માંડલ5.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.445865કામ પુર્ણ
28જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગમાનપુરા ગામે પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇનનું કામ.માંડલ4.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.391153કામ પુર્ણ
29જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગસીતાપુર ગામે હરીજનવાસ થઇ દરબારવાસ બાજુ ગંદા પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ.માંડલ4.50સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.450000કામ પુર્ણ
30જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગઅણદેજ ગામે અકબરભાઇ નાથાભાઇના ઘરેથી હુસેનભાઇ રહેમુભાઇ જાદવના ઘર સુધી ગંદા પાણીના નિકાલની ગટર લાઇનનું કામ.સાણંદ1.50સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.149724કામ પુર્ણ
31જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગનાનીદેવતી ગામે રાજુભાઇ ઓડના ઘરથી મેઇન લાઇન સુધી ગટર લાઇન - ૨૦ મીટર, તથા મંગાભાઇ ઓડના ઘરથી મેઇન લાઇન સુધી ગટર લાઇન - ૨૫ મીટર, તથા ભરતભાઇ ભયાભાઇ ભરવાડના ઘરથી મેઇન લાઇન ગટર લાઇન - ૩૦ મીટર તથા મોમણભાઇ રમુભાઇ ભરવાડના ઘરથી મેઇન લાઇન સુધી ગટર લાઇન - ૩૦ મીટર તથા રમણભાઇ ભારાભાઇ ભરવાડના ઘરથી મેઇન લાઇન સુધી ગટર લાઇન - ૪૦ મીટરસાણંદ1.60સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.159139કામ પુર્ણ
32જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગઅમથાપુરા મોડાસરના પેટાપરામાં અમનભાઇ ભગાભાઇના ઘર આગળથી તથા શ્રી પી.બી. પટેલ સાહેબ ઘર આગળ ખુટતી ગટર લાઇનનું કામ - ૧૦૦ મીટરસાણંદ1.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.97230કામ પુર્ણ
33નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગહિરાપુર ગામે માતમભાઇના ઘરથી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ.સાણંદ2.50સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.247726કામ પુર્ણ
34નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગહિરાપુર ગામે વરસાદી પાણીના નિકાલની ગટર લાઇનનું કામ. સાણંદ2.50સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.248719કામ પુર્ણ
35જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગગોરજ ગામે ગોરજના પેટાપરા હીરાજીના પરામાં નાળાથી બબાજી હીરાજીના ઘર તરફ ગટર લાઇનનું કામ. - ૧૦૦ મીટરસાણંદ1.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.97733કામ પુર્ણ
36નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગલેખંબા ગામે હરીજનવાસમાં ખુટતી ગટર લાઇનનું કામ.સાણંદ1.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.99326કામ પુર્ણ
37નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગવિંછીયા ગામે ભરવાડવાસમાં ખુટતી ગટર લાઇનનું કામ.સાણંદ1.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.99899કામ પુર્ણ
38જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગઝેઝરા ગામે પ્રતાપકોટાના ઘરથી નાનજીભાઇ મેધાણીની દુકાન તરફ ગંદા પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ.વિરમગામ1.50સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.148328કામ પુર્ણ
39જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગકલ્યાણપુરા ગામે પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇનનું કામ.ધોળકા1.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.99914કામ પુર્ણ
40જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગનાનીબોરૂ ગામે દેવીપુજકવાસથી ખડાવાડ સુધી ખુલ્લી ગટર લાઇનનું કામ.ધોળકા1.50સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.147672કામ પુર્ણ
41જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગકલ્યાણગઢ ગામે ભરવાડવાસથી એકવાસ અથવા હાઇવે રોડ તરફ ખુટતી ગટર લાઇનનું કામ.બાવળા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.199885કામ પુર્ણ
42જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગદેવડથલ ગામે નવથા વ્હેળાથી ધરીયા બંધ તરફ જતી ગટર લાઇનનું કામ.બાવળા4.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.375361કામ પુર્ણ
43જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગભાયલા ગામે ગંદા પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ.બાવળા1.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.100000કામ પુર્ણ
44જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગછબાસર ગામે ચતુરભાઇ વણકરના ઘરથી ભદાભાઇના ઘર સુધી ગંદા પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ.બાવળા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.197653કામ પુર્ણ
45જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગસાંઢીડા ગામે મહાદેવના મંદિરથી તલાવડી તરફ ગંદા પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ.બાવળા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.199621કામ પુર્ણ
46જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગઅમીપુરા ગામે બોરથી મેધાભાઇના ઘર સુધી પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇનનું કામ.બાવળા1.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.99652કામ પુર્ણ
47જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગગુંદાના પરા ગામે પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇનનું કામ.બાવળા3.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.251371રનીંગ બીલ
48જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગરાશમ ગામે આંગણવાડીથી દલિતવાસ થઇ ગટર લાઇનનું કામ.બાવળા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.197652કામ પુર્ણ
49જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગઢેઢાલ ગામે ખુટતી ગટર લાઇનનું કામ.બાવળા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.197652કામ પુર્ણ
50જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગકાવિઠા ગામે ખુટતી ગટર લાઇનનું કામ.બાવળા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.197484કામ પુર્ણ
51જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગસાંકોડ ગામે માલાસર તળાવથી કવાભાઇ મેરાભાઇના ઘર તરફ ગંદા પાણીના નિકાલની ગટર લાઇનનું કામ.બાવળા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.199613કામ પુર્ણ
52જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગકુહા ગામે કોઠીયાથી ઉમેદજી બુધાજીના ઘર તરફ પીવાના પાણીના પાણીની પાઇપ લાઇનનું કામ.દસક્રોઇ1.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.94784કામ પુર્ણ
53જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગકુહા ગામે ઉમેદજી બુધાજીના ઘરેથી તળાવ કિનારા તરફ ગંદા પાણીના નિકાલની ગટર લાઇનનું કામ.દસક્રોઇ2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.198783કામ પુર્ણ
54જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગઆંબલી ગામે જશુભાઇ પ્રભાતસિંહના ઘરથી મોહબ્બતસિંહના ઘર તરફ ગટર લાઇનનું કામ.ધોલેરા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.198823કામ પુર્ણ
55જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગઆંબલી ગામે ખુલ્લી ગટર લાઇનનું કામ.ધોલેરા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.199147કામ પુર્ણ
56જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગઅમરાપુર ગામે ગામ ઝાંપાથી ફુલકી તળાવ તરફ વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ.દેત્રોજ-રામપુરા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.198002કામ પુર્ણ
57જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગરાજપુરા ગામે સોલંકી દાનભા કેશરસીંગના ઘર તરફથી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે ગટર લાઇનનું કામ.દેત્રોજ-રામપુરા1.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.97825કામ પુર્ણ
58જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગનિધરાડ ગામે ડાભી શનાજી ઠંડાભગતના ઘરેથી ડાભી ચીનાજીના ઘર સુધી ગંદા પાણીની ગટર લાઇનનું કામ. તા.સાણંદસાણંદ1.50સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.149746તા.૨૭/૯/૧૬ ની મીટીંગના કામ નં.૪ અને ઠરાવ નં.૧૪ ના પરિશિષ્ટ ના અ.નં.૧૩ થી હેતુફેરથી (કામ પુર્ણ)
59જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગકોદાળીયા ગામે છોટાભાઇ રાજાભાઇના ઘરેથી તથા સવધણભાઇ કાનજીભાઇના ઘરેથી તળાવ સુધી ગટર લાઇનનું કામ. તા.સાણંદસાણંદ2.50સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.248633તા.૨૭/૯/૧૬ ની મીટીંગના કામ નં.૪ અને ઠરાવ નં.૧૪ ના પરિશિષ્ટ ના અ.નં.૬૧ થી હેતુફેરથી (કામ પુર્ણ)
60જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગઝીંઝર ગામે વિરમદેવસિંહ રણજીતસિંહની દુકાનથી રામજી મંદિર સુધી ગટર લાઇનનું કામ.ધંધુકા2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.199855તા.૨૭/૯/૧૬ ની મીટીંગના કામ નં.૪ અને ઠરાવ નં.૧૪ ના પરિશિષ્ટ ના અ.નં.૩૪ હેતફેરથી (કામ પુર્ણ)
61જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગઝીંઝર ગામે રધુવીસિંહ રામદેવસિંહના ઉતારાથી કબીરા સુધી ગટર લાઇનનું કામ.ધંધુકા4.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.399035તા.૨૭/૯/૧૬ ની મીટીંગના કામ નં.૪ અને ઠરાવ નં.૧૪ ના પરિશિષ્ટ ના અ.નં.૫૨ થી હેતુફેરથી (કામ પુર્ણ)
62જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગસંજયભાઇ પ્રજાપતિના ઘરથી બજાર ચોક તથા મહાદેવ ચોક સુધી તથા જોગણી માતાના ચોકથી જશુભાઇના ઘરથી કાંત્રોડીવાસથી બસ સ્ટે ન્ડુ સુધી ગટર લાઇનનું કામદેત્રોજ-રમાપુરા 2.50સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.249228તા.૧૭/૫/૨૦૧૬ ની બેઠકના કામ નં.૪ અને ઠરાવ નં.૧૪ ના પરિશિષ્ટઉના અનુક્રમ નં.૩૪ નું કામ રદ કરી નવુ કામ (કામ પુર્ણ)
63
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગરૂપાવટી ગામે તળાવમાં સંરક્ષણ દિવાલનું કામ. તા.વિરમગામવિરમગામ2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.198475કામ પુર્ણ
64
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગસીતાપુર ગામે સિંચાઇ તળાવમાંથી નિકળતી ગટર લાઇન ૩ કિ.મી. સુધીની સાફ કરી કાંસ કાઢવાનું કામ. તા.માંડલમાંડલ5.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.474635કામ પુર્ણ
65જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગકાનપુરા (શીણજ) ગામે પીવાના પાણીની પાઇપ લાઇનનું કામ.માંડલ2.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.199602કામ પુર્ણ
66જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગકુંડલ ગામે દેવીપુજકવાસથી તળાવ તરફ ગટર લાઇનનું કામ.સાણંદ1.00સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.99511કામ પુર્ણ
67જિ.પં. ફંડ સિંચાઇનિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગલાણા ગામે ગટર લાઇનનું કામ.ધોળકા1.50સરપંચશ્રી, ગ્રા.પં.149254કામ પુર્ણ
68
નિચાણવાળા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ તથા જુના નવા ચેકડેમ રીપેરીંગઅણદેજ ગામે ઓવરહેડ ટાંકીનું કામ.સાણંદ

69489કામ પુર્ણ
કુલ -140.60
13682706

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024832