મુખપૃષ્ઠ | શાખાઓ | સિંચાઇ શાખા | અનુશ્રવણ તળાવ

તળાવો, ચેકડેમ, જળાશયને લગતી મિલકતોની વિગત દર્શાવતું પત્રક
અનુશ્રવણ તળાવની વિગત

અ.નં. તળાવોની વિગત તળાવોની કેપેસીટી વિસ્તાર
(ધન.મી.)
ઉંડાઇ (આશરે) યોજનાનું નામ કિંમત રૂા.
લાખમાં આશરે
1અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધોળકા 0.11
જવારજ પી.ટી. -
2અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધોળકા 0.08
આંબારેલી પી.ટી. -
3અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધોળકા 0.08
ભુમલી (સાંગનાપરા) પી.ટી. -
4અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધોળકા 0.22
કેસરગઢ પી.ટી. -
5અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધોળકા 0.28
સરગવાડા પી.ટી. -
6અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધોળકા 0.14
સમાણી પી.ટી. -
7અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધોળકા 0.14
રાયપુર પી.ટી. -
8અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધોળકા 0.17
પીસાવાડા પી.ટી. -
9અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધોળકા 0.14
કોઠ પી.ટી. -
10અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધોળકા 0.11
ભુમલી પી.ટી. -
11અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધોળકા 0.14
ઉત્તેલીયા પી.ટી. -
12અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધોળકા 0.14
વારણા પી.ટી. -
13અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધોળકા 0.42
ભુરખી પી.ટી. -

કુલ ઃ- 2.17

-
14અનુશ્રવણ તળાવ તા.બાવળા 0.112.00ગાંગડ પી.ટી. -
15અનુશ્રવણ તળાવ તા.બાવળા 0.102.00કવલા પી.ટી. -
16અનુશ્રવણ તળાવ તા.બાવળા 0.022.00છબાસર પી.ટી. -
17અનુશ્રવણ તળાવ તા.બાવળા 1.152.25ધીંગડા પી.ટી. -
18અનુશ્રવણ તળાવ તા.બાવળા 0.042.00નાનોદરા પી.ટી. -
19અનુશ્રવણ તળાવ તા.બાવળા 0.452.00દેવડથલ પી.ટી. -
20અનુશ્રવણ તળાવ તા.બાવળા 0.452.00દેવડથલ પી.ટી. -
21અનુશ્રવણ તળાવ તા.બાવળા 0.452.00દેવડથલ પી.ટી. -

કુલ ઃ- 2.77

-
22અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.231.50ડુમાલીયા પી.ટી. (હઠીપુરા) -
23અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.041.20વાટા પી.ટી. (ઉપરદળ) -
24અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.062.00સોમાલીયા પી.ટી. (ઉપરદળ) -
25અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.032.00ગામ બંધ એટ ઉપરદળ -
26અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.051.70ફુટલા બંધ (અણીયારી) -
27અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.042.00ભુતીયા પી.ટી. (અણીયારી) -
28અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.042.10ગંજની પી.ટી. (અણીયારી) -
29અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.242.50રૂપાવટી પી.ટી. -
30અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.152.50વસોદરા પી.ટી. -
31અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.121.50રેથલ પી.ટી. -
32અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.161.80વનાળીયા પી.ટી. -
33અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.211.50ગામ બંધ એટ વિલેજ બોળ -
34અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.241.50મલુછીપા પી.ટી. -
35અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.151.50ખીજરીયા પી.ટી. -
36અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.201.70રીંગ બંધ (વિંછીયા બંધ) -
37અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.231.80રસુલપુરા પી.ટી. -
38અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.262.30શીયાવાડા પી.ટી. -
39અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.282.00ગામ બંધ એટ વિલેજ ખોડા -
40અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.281.50દાણીયા બંધ -
41અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.262.00કલાણા પી.ટી. -
42અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 1.162.20ગામ બંધ એટ વિલેજ વિરોચનનગર -
43અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.151.30વણકર બંધ પી.ટી. -
44અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 2.262.00છારોડી પી.ટી. -
45અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.241.50ગોરજ પી.ટી. -
46અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.242.00રણમલગઢ પી.ટી. -
47અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.212.00સોયલા પી.ટી. -
48અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.191.50પોપટપુરા પી.ટી. -
49અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.131.20હરીજનકયારી બંધ (સાણંદ) -
50અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.262.00સકલપુરા પી.ટી. -
51અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.261.90ઇયાવા પી.ટી. -
52અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.282.00વાસણા પી.ટી. -
53અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.151.30મોતીપુરા પી.ટી. -
54અનુશ્રવણ તળાવ તા.સાણંદ 0.121.40અણદેજ પી.ટી. -

કુલ ઃ- 8.9458.90
-
55અનુશ્રવણ તળાવ તા.વિરમગામ 0.0070.00ભડાણા પી.ટી. -
56અનુશ્રવણ તળાવ તા.વિરમગામ 0.110.00ભોજવા પી.ટી. -
57અનુશ્રવણ તળાવ તા.વિરમગામ 0.110.00નદીયાણા પી.ટી. -

કુલ ઃ- 0.2270.000
-
58અનુશ્રવણ તળાવ તા.માંડલ 0.103.00માંડલ પી.ટી. -

કુલ ઃ- 0.103.00
-
59અનુશ્રવણ તળાવ તા.દેત્રોજ-રામપુરા 0.122.00અશોકનગર પી.ટી. -
60અનુશ્રવણ તળાવ તા.દેત્રોજ-રામપુરા 0.092.00ભોંયણી પી.ટી. -
61અનુશ્રવણ તળાવ તા.દેત્રોજ-રામપુરા 0.123.00ડાંગરવા પી.ટી. -
62અનુશ્રવણ તળાવ તા.દેત્રોજ-રામપુરા 0.062.50પનાર પી.ટી. -
63અનુશ્રવણ તળાવ તા.દેત્રોજ-રામપુરા 0.112.50રૂદાતલ પી.ટી. -
64અનુશ્રવણ તળાવ તા.દેત્રોજ-રામપુરા 0.153.00શોભાસણ પી.ટી. -
65અનુશ્રવણ તળાવ તા.દેત્રોજ-રામપુરા 0.062.00સુંવાળા પી.ટી. -
66અનુશ્રવણ તળાવ તા.દેત્રોજ-રામપુરા 0.112.00તેલાવી પી.ટી. -

કુલ ઃ- 0.8219.00
-
67અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધંધુકા 0.0403.00છરોડીયા પી.ટી. -
68અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધંધુકા 0.0404.00છસીયાણા પી.ટી. -
69અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધંધુકા 0.7003.50ધંધુકા પી.ટી. -
70અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધંધુકા 0.0634.00સાલાસર પી.ટી. -
71અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધંધુકા 0.0304.00વાસણા પી.ટી. -
72અનુશ્રવણ તળાવ તા.ધંધુકા 0.0603.50મોટા ત્રાડીયા પી.ટી. -

કુલ ઃ- 0.93322.00
-
73અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.232.50બાકરોલ બુજરંગ પી.ટી.-૧ -
74અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.151.50બાકરોલ બુજરંગ પી.ટી.-૨ -
75અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.202.00ભાવડા પી.ટી. -
76અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.202.50ચાંદીયેલ પી.ટી. -
77અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.142.50ધામતવાણ પી.ટી. -
78અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.142.50હીરાપુર પી.ટી. -
79અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.302.50કુબડથલ પી.ટી. -
80અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.202.50કાણીયેલ પી.ટી. -
81અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.202.00કુહા/ કોઠીયા પી.ટી. -
82અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.142.00કુહા પી.ટી. -
83અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.122.00કુંજાડ પી.ટી. -
84અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.141.70કાસીન્દ્રા પી.ટી. -
85અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.14
લાંભા લક્ષ્મીપુરા -
86અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.111.80મહીજડા પી.ટી. -
87અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.232.20મીરોલી પી.ટી. -
88અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.061.50પાલડી-કાંકરજ પી.ટી. -
89અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.062.00રણોદરા પી.ટી. -
90અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.202.00વીરાવતની મુવાડી -
91અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.062.50ઉંદ્રેલ પી.ટી. -
92અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.121.80વસઇ પી.ટી. -
93અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.142.00ઝાંણું -
94અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.142.00ઝાણું સીમ ટેન્ક -
95અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.202.00નાઝ પી.ટી -
96અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.151.50ગીરમથા પી.ટી -
97અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.184.00લપકામણ પી.ટી -
98અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.142.00પસુંજની મુવાડી પી.ટી -
99અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.183.00વહેલાલ પી.ટી -
100અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.122.50હરણીયાવ પી.ટી -
101અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.201.50નાંદેજ પી.ટી -
102અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.152.50ધુમા પી.ટી -
103અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.162.00ભાત પી.ટી -
104અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.232.80ઓડ પી.ટી -
105અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.121.50ગતરાડ પી.ટી -
106અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.141.50ટીંમ્બા પી.ટી -
107અનુશ્રવણ તળાવ તા.દસક્રોઇ 0.121.50લીલાપુર પી.ટી -

કુલ ઃ- 5.5172.30
-

કુલ ઃ- 21.46175.20
-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024769