મુખપૃષ્ઠ આંકડાકીય માહિતી યોજનાઓની આંકડાકીય માહિતી

યોજનાઓની આંકડાકીય માહિતી

કચેરીનું નામ :- જિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રીની કચેરી, જિ.પં.અમદાવાદ વર્ષ-૨૦૧૧-૧૨ (રૂા.લાખમાં)
અ.નં યોજનાનું નામ -નંબર વર્ષની શરૂઆતની પડતર અરજીઓની સંખ્‍યા વર્ષ- દરમ્‍યાન તાલુકા કક્ષાએથી મળેલ અરજીઓની યાદી વર્ષ દરમ્‍યાન મંજુર કરેલ અરજીઓની સંખ્‍યા વર્ષ દરમ્‍યાન ચૂકવણીની રકમ (રૂા.લાખમાં) નામંજુર કરેલ અરજીઓની સંખ્‍યા નામંજુર કરેલ અરજીઓના કારણો વર્ષના અંતે પડતર અરજીઓની સંખ્‍યા પડતર અરજીઓના કારણો
બીસીકે-૨૭ માનવગરીમા - - - - - - - -
બીસીકે-૩૨ કાયદા તબીબી સ્‍નાતકોને લોન - - - - - - - -
બીસીકે-૩૨એ કાયદા તબીબી સ્‍નાતકોને લોન - - - - - - - -
બીસીકે-૪૧ દુકાન ખરીદવા સહાય - - - - - - - -
બીસીકે-૪૭ મફત તબીબી સહાય ૫૬ ૫૩ ૧.૨૦ આવક વધુ હોઇ,સારવાર કાર્ડ રજુ કરેલ નથી. - -
બીસીકે-૫૦ ડો.આંબેડકર આવાસ યોજના - ૩૯૭ ૩૯૭ ૪૯.૮૯ - - - -
બીસીકે-૫૨ ડો.આંબેડકર આવાસ યોજના (અતિપછાત) - ૧૮૧ ૧૮૧ ૨૧.૨૧ - - - -
બીસીકે-૫૫ કુંવરબાઇનું મામેરૂ - ૮૧ ૮૦ ૪.૦૦ અરજી સમયમર્યાદા બહારની હોવાથી - -
બીસીકે-૫૭ સાતફેરા સમુહ લગ્નસહાય - - - - - - - -
૧૦ બીસીકે-૫૪ આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય - - - - - - - -
૧૧ બીસીકે-૬૨ અંત્‍યેષ્‍ઠી સહાય ૨૩૬ ૨૩૬ ૫.૯૦ - - -
વર્ષ-૨૦૦૯-૧૦
અ.નં યોજનાનું નામ -નંબર વર્ષની શરૂઆતની પડતર અરજીઓની સંખ્‍યા વર્ષ દરમ્યાન તાલુકા કક્ષાએથી મળેલ અરજીઓની યાદી વર્ષ દરમ્‍યાન મંજુર કરેલ અરજીઓની સંખ્‍યા વર્ષ દરમ્યાન ચુકવણીની રકમ (રૂ.લાખમાં) નામંજુર અરજીઓની સંખ્યા નામંજુર કરેલ અરજીઓના કારણો વર્ષના અંતે પડતર અરજીઓની સંખ્‍યા પડતર અરજીઓના કારણો
બીસીકે-૨૭ માનવગરીમા - - - - - - - -
બીસીકે-૩૨ કાયદા તબીબી સ્નાતકોને લોન - - - - - - - -
બીસીકે-૩૨એ કાયદા તબીબી સ્નાતકોને લોન - - - - - - - -
બીસીકે-૪૧ દુકાન ખરીદવા સહાય - - - - - - - -
બીસીકે-૪૭ મફત તબીબી સહાય ૨૬ ૧૨૧ ૧૧૭ ૨.૫૩ ૨૦ અરજીઓ ક્ષતિ/અધુરાશ વાળી હોવાથી - -
બીસીકે- ૫૦ ર્ડા.આંબેડકર આવાસ યોજના - ૯૪૯ ૨૪૩ ૧૨૫.૦૦ - ’’ - -
બીસીકે- ૫૨ ર્ડા.આંબેડકર આવાસ યોજના (અતિપછાત) - - ૭૩ ૪૪.૯૦ - ’’ - -
બીસીકે-૫૫ કુંવરબાઇનું મામેરૂ - ૧૫૬ ૧૨૭ ૬.૩૫ ૨૯ ’’ - -
બીસીકેે-૫૭ સાતફેરા સમુહ લગ્‍ન સહાય - - - - - - - -
૧૦ બીસીકે-૫૪ આંતરજ્ઞાતિય લગ્‍ન સહાય - - - - - - - -
૧૧ બીસીકે-૬૨ અંત્‍યેષ્‍ઠી સહાય ૯૬ ૨૯૬ ૩૪૦ ૮.૫૦ - - ૪૭ જ્ઞાતિપૂર્તતા માટે
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024785