પશુપાલનની યોજનાઓ
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠ | શાખાઓપશુપાલન શાખા | સંબધિત યોજનાઓ | ૧ થી ૧૦ દૂધાળા પશુ વ્‍યાજ સહાય(મહિલા પશુપાલક)

૧ થી ૧૦ દૂધાળા પશુ વ્‍યાજ સહાય(મહિલા પશુપાલક)


અ.ન. યોજનાનું નામ તમામ કેટેગરીના મહિલા પશુપાલકો માટે ૧ થી ૧૦ દૂધાળા પશુ વ્‍યાજ સહાય અંગેની ચુકવણી.
૧. યોજના કયારે શરૂ થઈ સને સદર યોજના વર્ષ ૨૦૧૬-'૧૭ થી કાર્યરત થયેલ છે.
૨. યોજનાનો હેતુ રાજયમાં પશુપાલકો સ્‍વતંત્ર વ્‍યવસાય ઉભો કરી ઘર આંગણે આર્થિક આવકનું સાધન મેળવી શકે તથા તેમના આર્થિક સામાજીક અને શૈક્ષણિક સ્‍તરમાં સુધારો થાય તેમજ ઉચ્‍ચ આનુવૈસિક ગુણો ધરાવતી પશુઓની નસલ જળવાઈ રહે અને લોકો શુધ્‍ધ સંવર્ધન કરતા થાય તે માટે દૂધાળ પશુ (ગાય અને ભેંસ)ની ખરીદી ઉપર બેંક લોન સામે ૧૨ ટકા વ્‍યાજ સહાય આપવાનો મુખ્‍ય ઉદ્દેશ
૩. યોજના વિશે (માહિતી) તમામ કેટેગરીના મહિલા પશુપાલકો માટે રોજગાર મળી રહે તે હેતુસર ફાર્મ સ્‍થાપવા માટે બેંકની લોનના ૧૨ ટકા વ્‍યાજ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. (અગાઉના વર્ષની યોજનાની ફકત વ્‍યાજ સહાયની જવાબદારી)
૪.યોજના ના લાભ કોને
મળી શકે અને તેના માટે
કોને મળવુ તે વિગત દર્શાવો.
જિલ્લામાં વસતા તમામ લાભાર્થીઓ કે જેઓનો મુખ્‍ય વ્‍યવસાય પશુપાલન છે. તેઓને લાભ મળી શકે છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે આઈ-ખેડુત પોર્ટલ ઉપર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. (અગાઉના વર્ષની યોજનાની ફકત વ્‍યાજ સહાયની જવાબદારી)
૫. યોજનાના લાભાર્થી
માટેની લાયકાત
પશુપાલનનો વ્‍યવસાય કરતા હોવા જોઈએ.નોંધ. યોજનાનુ સ્‍ટેટસ ૧ થી ૧૦ દૂધાળા પશુ વ્‍યાજ સહાય
અ.નંવર્ષભૌતિક લક્ષાંકનાણાંકીય જોગવાઈભૌતિક સિદ્ધીનાણાંકીય સિદ્ધીલાભાર્થીની સંખ્‍યાસહાયનું ધોરણ
૨૦૧૬-૧૭૦૮-૦૮-૦૮વ્‍યાજ સહાય
૨૦૧૭-૧૮--૦૮રૂા.૬૫,૧૩૦/-૦૮વ્‍યાજ સહાય
(૨૦૧૬-૧૭ના લાભાર્થી)

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1036913