પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેતાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

તાલુકાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

વર્ષ - ૨૦૦૧
ક્રમ ગામનું નામ કુલ વસ્તી અ.જા. અ.જ.જા. ક્રમ ગામનું નામ કુલ વસ્તી અ.જા. અ.જ.જા.
અસલાલી ૬૧૬૫ ૪૬૧ ૫૪૩ ૩૨ એણાસણ ૨૮૯૨ ૮૪ ૧૮
ઓડ ૧૮૬૫ ૩૬૦ ૩૩ બડોદરા
રોપડા
૨૧૫૪
૯૮૭
૧૩૦

મુકિતપુરા - - - ૩૪ બારેજડી ૧૩૫૩ ૪૫૦ ૧૩
બોપલ ૧૨૧૮૧ ૩૯૯ ૮૬ ૩૫ ઇસ્ટોલાબાદ ૮૯૬
કાસીન્દ્રા ૬૯૬૮ ૬૫૦ ૩૬ બાક.બુજરંગ ૨૯૭૫ ૧૧૯
મોટા છાપરા - - - ૩૭ બીલાસીયા ૧૬૦૯ ૪૯
ભાત ૫૧૧૧ ૧૦૯૩ ૩૮ ભરકુંડા ૯૯૪
ચોસર ૧૯૭૯ ૨૫૬ ૧૦ ૩૯ હુકા ૧૦૬૦
ગામડી ૧૩૨૧ ૨૬૩ ૫૨ ૪૦ હરણીયાવ ૩૬૮૩ ૧૭૯
૧૦ ગીરમથા ૩૩૨૮ ૫૫૬ ૧૫૨ ૪૧ ભુવાલ ૨૪૫૫ ૬૮
૧૧ પીરાણા - - - ૪૨ ભાવડા ૨૭૦૦ ૧૫૮
૧૨ ધુમા ૪૩૭૧ ૩૨૦ ૨૦ ૪૩ ભુવાલડી ૬૩૧૮ ૨૮૧
૧૩ જેતલપુર ૫૩૭૮ ૭૦૬ ૧૧૧ ૪૪ ચવલજ
ગોવિંદડા
૨૫૭૩
૫૧૯
૭૮

૧૪ ખોડિયાર ૨૯૧૫ ૧૨૪ ૪૫ ચાંદીયેલ ૨૯૭૫ ૫૧
૧૫ લપકામણ ૧૮૫૬ ૬૭ ૪૬ દેવડી ૨૨૬૬ ૨૨૬
૧૬ લીલાપુર ૧૨૩૧ ૭૫ ૪૭ ધામતવાણ ૫૧૩૦ ૩૬૪
૧૭ મહીજડા ૨૫૩૫ ૪૯૮ ૪૮ ગતરાડ ૪૩૧૫ ૭૬ ૨૨
૧૮ મીરોલી ૩૦૧૨ ૬૯૩ ૧૨૦ ૪૯ ગેરતપુર ૧૯૪૧ ૨૧૩ ૧૪
૧૯ નવાપુરા ૧૯૯૫ ૩૭ ૫૦ ગેરતનગર ૭૩૨
૨૦ નાંઝ ૨૦૭૬ ૧૨૭ ૨૬ ૫૧ હીરાપુર ૩૫૯૬ ૯૦  
૨૧ પાલડી કાંકજ ૩૮૮૭ ૩૭૫ ૫૨ કઠવાડા
નવરંગપુરા
૧૩૮૬૦
૬૬૨
૧૦૬૫
૫૪
૯૬
૨૨ ટીંબા ૧૨૯૦ ૧૬૨ ૯૭ ૫૩ કણભા ૫૧૦૯ ૪૧૧ ૨૭
૨૩ વસઇ ૨૦૪૭ ૨૬૨ ૫૪ કાણીયેલ ૨૬૭૪ ૩૦
૨૪ વિસલપુર ૩૮૨૨ ૩૪૩ ૧૦૧ ૫૫ કુહા ૮૫૭૨ ૨૮૫ ૨૦
૨૫ કુંજાડ ૫૮૯૪ ૪૯૯ ૨૫ ૫૬ રણોદરા ૩૪૮૧ ૧૯ ૩૨
૨૬ કુબડથલ
લાલપુર
૩૩૦૦
૩૮૮
૧૮૫

૫૭ સીંગરવા ૯૮૮૯ ૭૫૪ ૩૭
૨૭ મેમદપુર
બીબીપુર
૧૨૧૩
૮૯૭
૬૮
૧૬

૫૮ ઉન્્‍ેલ ૩૭૬૪ ૧૮
૨૮ નાંદેજ ૭૬૪૨ ૭૮૯ ૨૦૭ ૫૯ વડોદ ૩૬૩૦ ૧૫
૨૯ પરઢોલ ૩૫૫૪ ૭૭ ૬૦ વહેલાલ ૩૦૩૨ ૨૧૦
૩૦ પસુંજ ૩૯૪૨ ૯૧ ૬૧ વાંચ ૫૪૧૯ ૭૨૮ ૯૮
૩૧ પસુંજની મુવાડી - - - ૬૨ ઝાંણુ ૩૭૩૬ ૩૬૧ ૩૨
 
નોંધઃ-
(૧) માહીતી વસ્તી ગણતરી ૨૦૦૧ ઉપરથી તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.
(૨) ( -)દશાઁવેલ ગામોની વસ્તીનો સમાવેશ જે તે રેવન્યુ વિલેજમાં થાય છે.