ધંધુકાના ગામો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકો ધંધુકાના ગામો

ધંધુકાના ગામો

અડવાળ ગોરસુ પાંચી
આંબલી ગુંજાર પચ્છમ - રતનપુર
આકરૂ હરીપુરા પડાણા
અણીયાળી - ભીમજી જાળીયા પરબડી
બાજરડા જસ્કા પીંપળ
બાવળીયારી કાદીપુર પીંપળી
ભડીયાદ કામાતળાવ રાહતળાવ
ભાણગઢ - મહાદેવપુરા કમીયાલા - આણંદપુર રાયકા
ભલગામડા કાસીન્દ્રા રાયસંગગઢ
બુરાનપુરા ખડોળ રોજકા
ચંદરવા ખરડ સાઢીડા
છારોડીયા ખસ્તા સરવાળ
છસીયાણા ખૂણ - ભીમતળાવ સાલાસર
ચેર કોટડા શેલા
ધનાળા કોઠડીયા તગડી
ધોલેરા મીંગલપુર - ઝાંખી ઉમરગઢ
ફતેપુર મોટા ત્રાડિયા ઉચડી
ફેદરા મુંડી વાગડ
ગાંફ નાના ત્રાડિયા વાલીન્ડા
ગલસાણા - મોરસીયા નવા ગામ કર્ણા વાસણા
ગોગલા ઓતારીયા ઝાંઝરકા
ઝીંઝર - -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 995714