બરવાળાના ગામો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકો બરવાળાના ગામો

બરવાળાના ગામો

અંકેવાળીયા ખમીદાણા રેફડા
બેલા-ટીંબલા ખાંભડા રોજીંદ
ભીમનાથ કુંડળ સાળંગપુરા
ચાચરીયા નાવડા (જુના) સાંગાસર
ચોકડી નાવડા (નવા) શાહપુર
દેવપુરા પીપળીયા - નભોઇ સોઢી
ઢાઢોદરા પોલારપુર વાઢેલા
છેબતપુરા રામપુરા વહીયા
કાપડીયાળી રાણપરી -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 995702