તાલુકા પ્રમુખશ્રી
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી,
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
Vikas Path
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

તાલુકા વિષે

સામાન્ય રૂપરેખા

  • ગામડાઓ - -
  • ગ્રામ પંચાયતો - -
  • વિસ્તાર - -
  • વસતી - -
  • સાક્ષરતા - -
  • પ્રાથમિક શાળાઓ - -
  • માઘ્‍યમિક શાળાઓ - -
  • કોલેજો - -
વધારે...

Last Update : 11/3/2019

Users : 997846